לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
חוקים ותקנות - ביטוח אישי משפחתי

טיוטה שתימנע מחברות הביטוח התניית רכישת כיסוי ביטוחי ברכישת חבילות

המפקחת על הביטוח מבקשת לחייב חברות ביטוח לספק ביטוחים בסיסיים שכוללים ניתוחים, תרופות, השתלות ופיצוי בעת מחלה באופן שלא יתנה רכישת כיסוי אחד ברכישה של "סל" ביטוחים. החשש הינו העלאת מחיר הביטוחים.
אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט - טיוטה

אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט - טיוטה

ביטוחי בריאות משווקים נכון להיום בחבילות ביטוח, במסגרתן מועמד לביטוח מחויב לרכוש כיסויים ביטוחיים שונים שאינם בהכרח קשורים לכיסוי אותו הוא ביקש לרכוש, ויתכן כי הוא אינו מעוניין בהם. בנוסף, ברוב המקרים המבטח לא מציג למועמד במעמד ההצטרפות לביטוח את העלות של כל כיסוי שנכלל בחבילה.למבוטח אין יכולת לקבל החלטה מושכלת בנוגע לצורך שלו בכל אחד מהכיסויים הנכללים בחבילה המוצעת. דבר זה מוביל לרכישת כיסויים שלא תוכננו מראש. שנית, למבוטח אין יכולת להשוות בין עלות הכיסויים אצל מבטחים שונים.

הקומבינה כבר לא משתלמת

הנחיה חדשה של המפקח על הביטוח קובעת כי "סוכן ביטוח לא יקבל כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות מגוף מוסדי, בשל הפניית לקוח לנותני שירות, כגון: עורכי דין, שמאים, רופאים, מוסכים, סוקרים ומתקיני או ספקי מערכות מיגון".

התיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות - טיוטה

בפוליסותשבהןקיים כיסויביטוחילנכות, מבטח לא יעלה טענת התיישנות אלא לאחר חלוף תקופת ההתיישנות, שתמנה החל ממועד התגבשות הנכות.

ג. פוליסות המשווקות החל מיום 1 במאי 2010, שתקופת ההתיישנות לפיהן אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 2ב, יתוקנו ותיווסף בהן הוראה לפיה מרוץ תקופת ההתיישנות יחל ממועד התגבשות הנכות. מבטח יגיש לאישור המפקח על הביטוח, עד יום 15 במרץ 2010, את התיקונים הנדרשים לפי סעיף זה.

קידוד מוצרי חיסכון פנסיוני

טיוטה 2 מטרתו של חוזר זה היא לייצר שיטת קידוד אחידה למוצרי החיסכון הפנסיוני השונים. בשיטת הקידוד המפורטת להלן ניתן זיהוי חד-ערכי לגופים המוסדיים ולמוצרים בשוק החיסכון הפנסיוני.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(עמלות הפצה)(תיקון), התשס"ט-2009

לא תשולם עמלת הפצה בשל סכומים העומדים לזכות לקוח בקופת גמל שמקורם בתשלומים שהופקדו לקופת ביטוח מבטיחת תשואה עד יום כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1991);

מידע לבעל פוליסה - טיוטה

בחוזה ביטוח הנכרת בין מבטח לבין קבוצת מבוטחים, בעל הפוליסה עורך חוזה אחד עם המבטח ודן עימו על תנאי הביטוח עבור כלל המבוטחים. על רקע העובדה שבעל פוליסה בביטוח קבוצתי נושא ונותן עם המבטח בשמם של המבוטחים, מוטלת עליו החובה לפעול באמונה ובשקידה לטובתם. כדי שתהיה בידי בעל פוליסה היכולת לקיים את חובותיו כלפי קבוצת המבוטחים, יש להבטיח כי יעמוד לרשותו מידע בנוגע לביטוח הקבוצתי. כך למשל, בעל פוליסה זקוק למידע בדבר ניסיון התביעות של קבוצת המבוטחים כדי לקבל החלטה אם להמשיך ולהתקשר בחוזה ביטוח קבוצתי, עם איזה מבטח ובאילו תנאים.

מאחר שראוי שבעל פוליסה יקבל ממבטח פרטי מידע שונים לגבי קבוצת המבוטחים, קובע חוזר זה הוראות לעניין היקף המידע המינימאלי שעל מבטח למסור לבעל פוליסה.תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי),

מפאת חשיבותו של כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה בחיי המבוטח ועל רקע העובדה כי בביטוח

קבוצתי המבוטח אינו נושא ונותן עם המבטח על תנאי הביטוח, בעוד שבמקרים רבים מדובר

בביטוח העיקרי של המבוטח לגבי סיכון זה, קובעות התקנות עקרונות בסיסיים שמטרתם

העיקרית שמירה על ענייני המבוטחים והבטחת כיסוי ביטוחי נאות.

חוזר מבנה אחיד מצומצם להעברת מידע מגוף מוסדי לבעל רשיון - טיוטה

טיוטת חוזר, אשר מטרתה להסדיר את תהליכי העברת המידע בין הגוף המוסדי לסוכני הביטוח, היועצים הפנסיוניים והמשווקים הפנסיוניים, לצורך ביצוע ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ללקוח, ולצורך ייעוץ פנסיוני מתמשך.

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

תקנה 41יז(ג) לתקנות קופות הגמל קובעת כי העברת זכויות של עמית ממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופת גמל תיעשה במזומנים ואולם העברת זכויות כאמור יכול שתיעשה שלא במזומנים אם נעשתה לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

עמלות סוכני ביטוח מנותני שירותים - טיוטה

לקוח הנועץ בסוכן ביטוח לגבי זהות נותן שירותים לצורך קבלת שירותים שונים אגב יישוב תביעה, כגון: מוסך, עו"ד, שמאי ורופא, מצפה לקבל מהסוכן המלצה איכותית ועניינית שתסיע לו במיצוי זכויותיו. על כן, התקשרות סוכן ביטוח עם נותני שירותים שמהותה הפניית לקוחות בתמורה לקבלת עמלה או כל טובת הנאה אחרת, אינה עולה בקנה אחד עם ציפיות הלקוח מסוכן הביטוח ועם חובות האמון, הזהירות והמקצועיות בהן חב הסוכן ויוצרת חשש לניגוד עניינים בין האינטרס האישי של הסוכן לאינטרס של הלקוח.

חידוש אטוטמתי של ביטוח?

"(א) באין הסכם אחר מתחילה תקופת הביטוח עם כריתת החוזה והיא

מסתיימת בחצות הלילה שבסוף יומה האחרון.
(ב) הוסכם על תקופת הביטוח והציע המבוטח למבטח בכתב, לא

יאוחר מ30- ימים לפני תום התקופה, להאריך את הביטוח לתקופה שנקב

בהצעתו, רואים את המבטח כמסכים להארכה אם לא הודיע למבוטח בכתב,

תוך 15 ימים ממסירת ההצעה, על סירובו.
(ג) הותנה שבתום התקופה המוסכמת יוארך הביטוח מאליו - יוארך
הביטוח מדי פעם לתקופה שאורכה זהה לזה של תקופת הביטוח המוסכמת.
(ד) לא הוסכם על תקופת הביטוח, רשאי כל צד לבטלו בכל עת

בהודעה בכתב לצד השני; המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד

התקופה שלאחר ביטול הביטוח."

עקרונות לטיפול בעמיתים שהצטרפו לקרנות הפנסיה בחודשים ינואר-מארס 1995

בבג"ץ 7691/95, 2878/96 ח"כ שגיא ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד נב (5) 577, נקבע כי עמיתים אשר הצטרפו לקרנות הפנסיה בתקופה שבין יום 1 בינואר 1995 לבין יום 29 במרס 1995 (להלן – עמיתי תקופת הביניים), יורשו להישאר כעמיתים בקרנות הפנסיה שאליהן הצטרפו.

טיוב נתוני זכויות העמיתים בגופים מוסדיים - טיוטה

הבהרה בענין שיקום מקצועי בפוליסה לביטוח אבדן כושר

הבהרה בענין שיקום מקצועי בפוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה עם הגדרת עיסוק ספציפי - טיוטה

מצ"ב טיוטת הבהרה בענין שיקום מקצועי בפוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה עם הגדרת עיסוק ספציפי.מערכות פנסיה רב-מסלוליות (Multi-funds pension systems)

מערכות פנסיה רב-מסלוליות (Multi-funds pension systems)

בשנים האחרונות ניכרת בעולם מגמה של הרחבת אפשרויות הבחירה של הצרכן בתחום החיסכון וההשקעה. בבסיס מגמה זו עומדת ההנחה הניאו-קלאסית כי פרט המצויד בידע יבחר באפשרות האופטימלית מבחינתו – זו שתיטיב ביותר לקדם את התועלת שלו, בהתאם להעדפותיו האישיות. על פי מודל זה והספרות בתחום הכלכלה ההתנהגותית (behavioral economics), אם כל הצרכנים בענף ינהגו כך, הדבר ימרב את הכנסותיהם הטרנזיטוריות והפרמננטיות

חוק פנסיית חובה

חוק פנסיית חובהכללי

· אתמול חתם שר התמ"ת, מר אלי ישי, על צו הרחבה להסכם הפנסיה שהושג בקיץ בין ההסתדרות ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. עם כניסתו של הצו לתוקף ביום 01.01.2008, יחול ההסכם על כמיליון עובדים נוספים במשק.

· בסך הכל ייכללו בצו ההרחבה כמיליון עובדים במפעלים קטנים, בתי עסק וענפי שירותים (כמו משרדי עריכת דין), שלא נהנו עד כה מזכויות פנסיה. הם יצטרפו לכמיליון שכירים במגזר הציבורי, מפעלי תעשייה גדולים, ענף המלונאות, רשתות השיווק הגדולות וחברות הבנייה, שמעסיקיהם כבר מפרישים בעבורם לקרנות פנסיה.

דיווח עמלות המשולמות על ידי גופים מוסדיים 24 בדצמבר 2007

דיווח עמלות המשולמות על ידי גופים מוסדיים מטרת חוזר זה הינה להסדיר את הדיווח של הגופים המוסדיים, בגין תשלום דמי עמילות ועמלות הפצה (להלן – עמלות).

מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים - טיוטה24 בדצמבר 2007

כללי

בעלי רישיון נוהגים להעניק למבוטחים או לעמיתים מתנות והטבות שונות, כגון מכשירים אלקטרוניים, חופשות בחו"ל ועוד. לעיתים, לצורך קבלת המתנות נדרשים המבוטחים או העמיתים לעמוד בהתחייבויות שונות, כגון עמידה בתקופת התקשרות מינימאלית, תשלום פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בהתחייבויות שנקבעו, ולעיתים נדרשים להחתמת ערבים או למתן ערבויות לקיום ההתחייבויות.

כל אלה מעלים חשש לפגיעה בעניינם של מבוטחים או עמיתים, בין היתר, כתוצאה מפרסום מטעה בדבר המתנה, כאילו היא ניתנת בחינם או ללא תנאים.

בנוסף, הענקת מתנה עלולה לפגוע ביכולתם של מבוטחים או עמיתים להשוות בין תנאי עסקה הכוללת את המתנה והתמורה הנדרשת בה ובין תנאי עסקה דומה ללא המתנה.

סעיף 3(ה3) לפקודה – יישום בשנת המס 2007

תביעה כנגד "הולמס פלייס"

לעולם לא אחדש מנוי במכון כושר "הולמס פלייס" הרצליה
תביעה הוגשה , המנוי למכירה

הודעה בדבר נוהלים לחייבים בניכוי מס במקור

קישור להוראה שפורסמה ע"י משרד האוצר בינואר 2007

הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה וותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד

מושגי יסוד בביטוח

מושגים ומונחים בעולם הביטוח והפנסיה לשירות הציבור
ממולץ לאתר המונחים והמושגים בקלות ובנוחות בעזרת
מנוע חיפוש מילים המותקן בצידו הימני העליון של דף הבית באתר ( פורשור מומחים בע"מ)
www.forsure.org

מדריך לתובעי תגמולי ביטוח מבית עו"ד חיים קליר ושות' -חינם

חוקים ותקנות בנושא קופות גמל

בגץ דחה העתירה

בגץ דחה העתירה בנושא הפקדה לרובד ראשון לפנסיה לעצמאיים

תנאים בפוליסות לביטוח חיים

תקנות ביטוח חיים קבוצתי

תשלומים לקופת גמל לקיצבה מסוג קרן פנסיה ותיקה

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1951-

חוזה ביטוח וירטואלי

זכויות העובד לדמי אבטלה במקרה פיטורין והתפטרות

התישה את מבוטחיה

הצעת חוק הביטוח

הסכם קיבוצי כללי

המהפכה בקרנות הפנסיה

ההסכם בין המדינה להסתדרות בנושא המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת-יתרונות, חסרונות והשלכות על ענף הפנסיה.ראשית, ברצוני להתייחס לעובדים המבוטחים היום בפנסיה תקציבית. לאלה ניתנת אופציה לבטח רכיבי שכר מסוימים כגון:שעות נוספות ..

המדריך למאבק בהלבנת הון

דפוס-לא חבר-פחות מ 20 עובדים

חבר באיגוד בתי הדפוס

דע את זכויותיך

המבוטח רוכש פוליסת ביטוח במיטב כספו, כדי להגן על יקיריו ועל עצמו מפני ההשלכות הכלכליות של מוות, מחלה, תאונה, גניבה, שריפה, וכיוצא באלה ארועים טראומתיים. אלא שעם קרות הארוע הטראומתי, או כלשון החוק, מקרה הביטוח, המבוטח מוצא עצמו במרכז תשומת הלב של סוללת חוקרים, שמאים, רופאים, עורכי דין ועוד מומחים, שנשכרו מכספי הפרמיה שלו.

דיני עבודה

דיני מיסים

בניגוד למגמה

ביטוחי תאונות אישיות - השוואה

בחירת העובד ואחריות המעביד

אין צורך במגע פיזי

אין מוצא אחרון

אי תחולת הוראות החוק

אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה")

אחריות למעשי עובד רשלן

חובת סוכן הביטוח - צו איסור הלבנת הון

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל