לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
עמלות סוכני ביטוח מנותני שירותים - טיוטה

 

י"א בניסן התשס"ט
5 באפריל 2009

 

חוזר סוכנים ויועצים 2009-128
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

עמלות סוכני ביטוח מנותני שירותים - טיוטה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - "חוק הפיקוח"), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, הריני להורות כדלקמן:

1.       כללי

לקוח הנועץ בסוכן ביטוח לגבי זהות נותן שירותים לצורך קבלת שירותים שונים אגב יישוב תביעה, כגון: מוסך, עו"ד, שמאי ורופא, מצפה לקבל מהסוכן המלצה איכותית ועניינית שתסיע לו במיצוי זכויותיו. על כן, התקשרות סוכן ביטוח עם נותני שירותים שמהותה הפניית לקוחות בתמורה לקבלת עמלה או כל טובת הנאה אחרת, אינה עולה בקנה אחד עם ציפיות הלקוח מסוכן הביטוח ועם חובות האמון, הזהירות והמקצועיות בהן חב הסוכן ויוצרת חשש לניגוד עניינים בין האינטרס האישי של הסוכן לאינטרס של הלקוח.

חוזר זה מרחיב את האיסור שחל על סוכן ביטוח, בחוזר ביטוח "שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')" 2007-1-8, לקבל תשלום עמלה או כל טובת הנאה בקשר לבחירת שמאי עבור הלקוח, לגבי נותני שירותים אחרים.

2.       התקשרות עם נותני שירותים

             א.     סוכן ביטוח הממליץ או מפנה את לקוחותיו לנותן שירותים או מעורב בהליך בחירת נותן השירותים עבור הלקוח, יפעל לטובת הלקוח בלבד ולפי שיקול דעתו המקצועי.

לעניין חוזר זה, נותן שירותים הינו אדם או גוף כלשהו המספק שירות או מוצר ללקוח כגון מוסך, עו"ד, שמאי, רופא וכדומה, בעבור תמורה כספית או טובת הנאה כלשהי, למעט גוף מוסדי.

             ב.     סוכן ביטוח הממליץ או מפנה את לקוחותיו לנותן שירותים אגב יישוב תביעה לא יקבל עמלה או כל טובת הנאה אחרת, בקשר להמלצה או להפניה כאמור.

 

 

 

 

 

3.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על סוכני ביטוח כהגדרתם בחוק הפיקוח.

4.       תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ידין ענתבי

המפקח על הביטוח

חוקים ותקנות

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל