נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

י"ג באייר התשס"ט
7 במאי 2009

 

חוזר גופים מוסדיים 2009-9-8
סיווג: כללי

 

 

 

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, תקנה 41יז(ג) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן – תקנות קופות גמל) ותקנה 7(ג) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן – תקנות ההעברה), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

1 .      כללי

תקנה 41יז(ג) לתקנות קופות הגמל קובעת כי העברת זכויות של עמית ממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופת גמל תיעשה במזומנים ואולם העברת זכויות כאמור יכול שתיעשה שלא במזומנים אם נעשתה לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן - הממונה).         

תקנה 7(ב) לתקנות ההעברה קובעת כי העברת זכויות של עמית בין קופות גמל תיעשה במזומנים, אלא אם כן הסכימו ביניהם הגוף המוסדי של הקופה המעבירה והגוף המוסדי של הקופה המקבלת, למעט גופים מוסדיים של קופות קשורות כהגדרתן בתקנה 7(ד) לתקנות ההעברה, כי ההעברה תיעשה בנכסים אחרים.

תקנה 7(ג) לתקנות ההעברה קובעת כי העברת זכויות של עמית בין קופות קשורות יכול שתיעשה שלא במזומנים רק אם נעשתה לפי הוראות הממונה. 

העולה מן הדברים הוא כי חל איסור על העברת זכויות עמיתים שלא במזומן בין קופות קשורות או בין מסלולי השקעה בקופת גמל מסלולית (להלן – העברת זכויות עמיתים).

איסור זה נובע מן העובדה כי העברה כאמור שלא במזומן עלולה לגרום לפגיעה בזכויות העמיתים העוברים ו/או בזכויות העמיתים הנשארים בקופה המעבירה או בקופה המקבלת, לפי העניין, אלא אם נעשתה העברה כאמור לפי הוראות שקבע הממונה בעניין.

 

2 .      מטרת החוזר

להסדיר את התנאים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

 

3 .      התנאים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

העברת זכויות עמיתים יכול שתיעשה שלא במזומן רק אם סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית עולים על 5 מיליון ש"ח או מעל ל- 1% מסך נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר, לפי הנמוך מביניהם.

 

4 .      קביעת כללים בהם ניתן להעביר זכויות עמיתים שלא במזומן

ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי תקבע נוהל עבודה מפורט (להלן – הנוהל) לדרך ולתנאים בהם תבוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. במסגרת אישור הנוהל יובאו בחשבון, בין היתר, השיטה והתנאים להעברת נכסים שלא במזומן במטרה למנוע פגיעה בעמיתי הקופות או המסלולים המעורבים בתהליך ההעברה.

 

5 .      העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

א.       העברת זכויות עמיתים שלא במזומן תיבחן בהתאם לקריטריונים שנקבעו בנוהל כאמור בסעיף 4 לעיל.

ב.        לפניכל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן יגיש מנהל ההשקעות של הגוף המוסדי לועדת ההשקעות הצעה מפורטת בכתב (להלן - הצעת ההעברה) בדבר הכוונה להעביר זכויות עמיתים שלא במזומן.

הצעת ההעברה תכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:

1)          תמהיל תיק הנכסים בקופה המעבירה או במסלול המעביר, לעומת תמהיל תיק הנכסים בקופה המקבלת או במסלול המקבל.

2)          רשימת הנכסים אשר מוצע להעבירם שלא במזומן לקופה המקבלת או למסלול המקבל.

3)          הצהרה בכתב של מנהל ההשקעות כי ההעברה עומדת בכל הקריטריונים שנקבעו בנוהל ובכל הכללים שלפי חוזר זה.

 

6 .      בדיקה תקופתית

מבקר הפנים יבדוק במסגרת תוכנית הביקורת השנתית את ההעברות של זכויות העמיתים שבוצעו שלא במזומן.

 

7 .      פרסום

גוף מוסדי יפרסם באתר האינטרנט שלו את עקרונות הנוהל שקבעה ועדת ההשקעות שלו בקשר עם העברת זכויות עמיתים שלא במזומן, ויפרסם אחת לרבעון דווח על סכומי ההעברות שבוצעו בהתאם לנוהל האמור. 


 

8 .      תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים. 

 

9 .      תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה מיום פרסומו.    

 

 

 

                                                                                                      

ידין ענתבי
                                    הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

 

חוקים ותקנות

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל