נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
קידוד מוצרי חיסכון פנסיוני

 

כ"ה בתשרי התש"ע
13 באוקטובר 2009

 

חוזר גופים מוסדיים 2009-214
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

 

קידוד מוצרי חיסכון פנסיוני - טיוטה 2

 

מתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח), ו-23(ד)(2) ו-39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 (להלן - חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

1.       כללי

מטרתו של חוזר זה היא לייצר שיטת קידוד אחידה למוצרי החיסכון הפנסיוני השונים. בשיטת הקידוד המפורטת להלן ניתן זיהוי חד-ערכי לגופים המוסדיים ולמוצרים בשוק החיסכון הפנסיוני.

 

2.       הגדרות

"מוצר חיסכון פנסיוני" – קופת גמל כהגדרתה בחוק קופות גמל. ובקופות ביטוח לרבות כיסויים ביטוחיים הנמכרים כחלק מקופת הביטוח, ביו אם מתוך ההפרשות או מחוצה להן.

 

3.       חובת הקידוד של מוצר חיסכון פנסיוני

על גוף מוסדי לציין את קוד מוצר החיסכון הפנסיוני בהתאם להוראות חוזר זה בכל דיווח שלו לרבות דיווחים לעמיתים, לגופים מוסדיים אחרים, למעסיקים, למנהלי הסדר, לסוכני ביטוח או ליועצים פנסיוניים וכן בכל פרסום לרבות באתר האינטרנט שלו.

 

4.       שיטת קידוד מוצרי חיסכון פנסיוני

שיטת קידוד מוצרי החיסכון הפנסיוני תהיה כדלקמן:

מוצר חיסכון פנסיוני יסומן ב-14 ספרות :

               א.         שלוש הספרות הראשונות יסמנו את הגוף המוסדי;

               ב.         שבע ספרות נוספות יסמנו:

בקופות גמל ובקרנות פנסיה - את מספר המוצר כפי שמופיע באישור מס הכנסה;

בקופות ביטוח  - את מספר הזיהוי שקבעה החברה למוצר ובלבד שמספר זה מהווה זיהוי חד-ערכי, לרבות מספר הגרסה וקוד התעריף הרלוונטים, כמפורט בסעיף 5 להלן.

                ג.          ארבע ספרות נוספות יסמנו את מספר המסלול במוצר החיסכון הפנסיוני כמפורט בסעיף 5 להלן.

בכל דיווח המתייחס לחשבון עמית ספציפי במוצר חיסכון הפנסיוני, על הגוף המוסדי להוסיף את מספר החשבון של העמית לצד קוד המוצר (ראה דוגמא בנספח 1).

 

5.       קידוד מוצרי חיסכון פנסיוני

               א.         רשימת הקודים של הגופים המוסדיים מפורטת בטבלה בנספח 3.

               ב.         קידוד תכניות ביטוח – על חברות הביטוח להעביר למשרדנו עד ליום 01.01.2010 את רשימת התכניות המאושרות כשלצידן מספר הנספח, או קוד התעריף, או קוד הגרסא לפי העניין, ובלבד שמספר זה יהווה זיהוי חד-ערכי לגרסא של התכנית.

רשימת הקודים של תכניות הביטוח תפורסם באתר האינטרנט של אגף שוק ההון במשרד האוצר.

                ג.          רשימת הקודים של המסלולים המאושרים בפוליסות לביטוח חיים מוצגת בנספח 2.

 

6.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

 

7.       תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 30.06.2010

 

 

 

 

                                                                                                ידין ענתבי
                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

 

 

 


נספח 1

דוגמאות

 

בקופות גמל

  1. קופת הגמל עצמה

הקופה מנוהלת ע"י הראל גמל בע"מ שמספרה 248;

הקופה מנהלת שלושה מסלולי השקעה:

101  - מסלול כללי

1334- מסלול שקלי

1335- מסלול ללא מניות

 

קידוד הקופה יהיה כדלקמן:

מסלול כללי                   248-0000101-0101

מסלול שקלי                  248-0000101-1334

מסלול ללא מניות           248-0000101-1335

 

במידה והדיווח מתייחס לחשבון עמית ספציפי בקופת הגמל עוצמה (לדוגמא מספר חשבון 1234567 במסלול השקלי), צורת הדיווח תהיה כדלקמן: 248-0000101-1334-1234567.

 

בקרנות פנסיה

  1. מסלול ללא מניות בקרן הפנסיה הראל

הקרן מנוהלת ע"י הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ – 212;

לקרן מס' אישור מס הכנסה 214;

המסלול הכללי בקרן זו הוא – 1.

 

המסלול יקודד: 212-0000214-0001

 

 

בקופות ביטוח

  1. מסלול ללא מניות בתכנית ביטוח לתגמולים המנוהלת ע"י הראל חברה לביטוח

 

הראל חברה לביטוח בע"מ – 236;

מספר הנספח של תכנית זו ע"פ רישומי חברת הביטוח – XXXXXXX;

המסלול ללא מניות בקרן זו – 89.

 

המסלול יקודד: 0089-XXXXXXX-236

 


נספח 2

מסלולים מאושרים בפוליסות לביטוח חיים

חברה

שמות מסלולי השקעה

מס' מסלול

 ביטוח ישיר

אג"ח 75

1

 

אג"ח ממשלתי 60

2

 

אג"ח ממשלתי 50

3

 

 אג"ח (80)

98

 

 כללי

108

 

 

 

איילון 

יתרון אג"ח

114

 

יתרון כללי

116

 

יתרון מניות

115

 

יתרון פתרונות פיננסיים-כללי

159

 

יתרון פתרונות פיננסיים-אג"ח

160

 

יתרון פתרונות פיננסיים-מניות

161

 

יתרון שקלי

164

 

 

 

אליהו 

שקלי קצר

63

 

צמוד דולר

64

 

מדד מניות ת"א 25

65

 

כללי

86

 

אג"ח ממשלתי צמוד מדד

176

 

 

 

הכשרת הישוב

מסלולית אג"ח ממשלתית

57

 

מסלולית מניות

58

 

מסלולית מט"ח

59

 

ירדן אג"ח ממשלתיות

60

 

ירדן מניות

61

 

מסלולית כללית

62

 

 ירדן כללי

87

 

בסט אינווסט-פריזמה-אג"ח ממשלתית

119

 

בסט אינווסט-פריזמה-מניות

120

 

בסט אינווסט-פריזמה-כללי

121

 

בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתית

141

 

בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות

142

 

בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

143

 

בסט אינווסט-תמיר פישמן-אג"ח ממשלתית

144

 

בסט אינווסט-תמיר פישמן-מניות

145

 

בסט אינווסט-תמיר פישמן-כללי

146

 

בסט אינווסט-אייפקס-אג"ח ממשלתית

147

 

בסט אינווסט-אייפקס-מניות

148

 

בסט אינווסט-אייפקס-כללי

149

 

בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתית

150

 

בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות

151

 

בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי

152

 

בסט אינווסט-מיטב-אג"ח ממשלתית

153

 

בסט אינווסט-מיטב-מניות

154

 

בסט אינווסט-מיטב-כללי

155

 

בסט אינווסט-אג"ח ממשלתית

156

 

בסט אינווסט-מניות

157

 

בסט אינווסט-כללי

158

 

 

 

הפניקס 

מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)

45

 

מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)

46

 

מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)

47

 

מסלול השקעה מט"חי

48

 

מסלול אג"ח-צמודי מדד

49

 

מסלול השקעה כללי 1

50

 

מסלול אג"ח מדינה ללא מניות

51

 

מסלול השקעה כללי-חו"ל

96

 

אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

102

 

אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

103

 

אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

104

 

אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

105

 

אקסלנס תיק מנוהל אג"ח חו"ל

106

 

אקסלנס תיק מנוהל תעודות סל

107

 

אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

113

 

מסלול השקעה מנייתי 2 (לפחות 85%)

117

 

מסלול השקעה כללי 2

118

 

מסלול כללי (גמלא)

122

 

אג"ח קצר מועד

129

 

אקסלנס אינווסט אנרגיה אלטרנטיבית

130

 

אקסלנס אינווסט דיווידנד חברות

131

 

סל עוקב מדד ת"א 100

165

 

סל עוקב מדד תל בונד 20

166

 

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 0

167

 

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5- 2

168

 

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 7- 5

169

 

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 10- 7

170

 

סל עוקב מדד מק"מ

171

 

סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה

172

 

סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50

173

 

סל עוקב מדד S&P500

174

 

סל עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים

175

 

 

 

הראל 

מסלול כללי 1

88

 

מסלול כללי ללא מניות

89

 

מסלול כללי 2

90

 

מסלול כללי 3

91

 

מסלול מניות

92

 

מסלול שקלי

93

 

מסלול מדד

94

 

מסלול מט"ח

95

 

מסלול מק"מ

162

 

מסלול חו"ל

163

 

מסלול אג"ח מדינה

177

 

מסלול אג"ח חברות

178

 

 

 

 כלל

אג"ח ופקדונות

4

 

מט"ח

5

 

כללי 1

6

 

כללי 2

7

 

מעורב נועז

8

 

מנייתי

9

 

שקלי

28

 

אג"ח חו"ל

29

 

חו"ל מניות

30

 

כללי 3

99

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 1

109

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 2

110

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 3

111

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5

112

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי

132

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי

133

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-טווח קצר ו/או ריבית משתנה

134

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-תעודות סל

135

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות

136

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-מט"ח

137

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-אג"ח קונצרני

138

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-אג"ח חו"ל

139

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות חו"ל

140

 

 

 

מגדל 

אג"ח סולידי

16

 

אג"ח

17

 

מט"ח

18

 

מעורב

19

 

מנייתי

20

 

מנייתי מוגבר

21

 

צמוד דולר

34

 

אופיקי חו"ל

35

 

אג"ח קצר ופקדונות

36

 

 אג"ח ופקדונות (100%)

68

 

 אג"ח ופקדונות (מינ' 80%)

69

 

 אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)

70

 

מט"ח (מינ' 50%)

71

 

מט"ח (מינ' 70%)

72

 

צמוד לדולר

73

 

כללי 2

74

 

כללי 3

75

 

מנייתי

76

 

 

 

מנורה 

שקלים

40

 

טווח קצר

41

 

צמוד מדד

42

 

מט"ח

43

 

מניות

44

 

מניות חו"ל

101

 

אג"ח גלובלי

124

 

מניות ומדדי אסיה

125

 

מניות ומדדי פיננסים

126

 

מניות ומדדי אנרגיה,חשמל ותשתיות

127

 

כללי 2

128

 

 


נספח 3

 

רשימת הקודים של הגופים המוסדיים

 

201

ספרינג - ניהול קרן פנסיה בע"מ

202

מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים בע"מ

203

יובלים -  ניהול קרנות פנסיה בע"מ

204

גלעד קרן פנסיה מקיפה בע"מ

205

מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ

206

מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

207

מיטבית - עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ

208

מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ

209

אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות) בע"מ

210

הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ

211

קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ

212

הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ

213

גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

214

קרן הגמלאות של חברי דן בע"מ

215

קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ

216

קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לאי בע"מ

217

קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ

218

קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ

219

עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ

220

קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ

221

קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ

222

מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ

223

מגן קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות, תחבורה ושרותים אגודה שיתופית בע"מ

224

נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ

225

עמית קופה לפנסיה ותגמולים בע"מ

226

קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ

227

קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ

228

יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ

229

לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ

230

הלמן - אלדובי קרנות פנסיה בע"מ

231

כ.פ.י. - החברה הישראלית לניהול זכויות עובדי חברת החשמל בע"מ

232

מיטב פנסיה בע"מ

 

 

233

מגדל חברה לביטוח בע"מ

234

כלל חברה לביטוח בע"מ

235

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ (הדר)

236

הראל חברה לביטוח בע"מ

237

מנורה חברה לביטוח בע"מ

238

הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ

239

איילון חברה לביטוח בע"מ

240

אליהו חברה לביטוח בע"מ

241

המגן חברה לביטוח בע"מ

242

כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (אריה)

243

ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ

 

 

244

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ

245

מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ

246

שחר - חברה לניהול קופת גמל מפעלית למהנדסים בע"מ

247

כור-תדיראן גמל בע"מ

248

הראל גמל בע"מ

249

אנליסט קופות גמל בע"מ

250

קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

251

לאומי קמפ בע"מ

252

הגומל חברה לניהול קופות גמל  בע"מ

253

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

254

החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים  ומקרוביולוגים בע"מ

255

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע'מ

256

החברה המנהלת של קרן השתלמות לעובדים בדירוג העיתונאים (1977) בע"מ

257

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

258

ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ

259

החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג המינהלי בע"מ

260

רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

261

החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ

262

החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ

263

דפנה ניהול קופות גמל בע"מ

264

החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ

265

רשף - חברה לניהול קופת גמל למורים בע"מ

266

הלמן - אלדובי קופות גמל בע"מ

267

הסת' האקדמאים במחר, ניהול קופו"ג בע"מ

268

הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע'מ

269

גאון גמל בע"מ

270

כלל גמל בע"מ

271

מגדל ניהול קופות גמל בע"מ

272

עמי - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ

273

עתידית קופות גמל בע"מ

274

החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ

275

עוצמ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

276

ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ

277

להבה חברה לניהול קרן השתלמות בע"מ

278

קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

279

חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ

280

החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

281

שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

282

עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

283

קידמה חברה לניהול קופות גמל בע"מ

284

שדות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

285

דש ניהול קופות גמל בע"מ

286

גל גמל למורים - חברה לניהול קופות גמל למורים בע"מ

287

החברה לניהול קופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

288

אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

289

איפקס ניהול קופות גמל בע"מ

290

אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ

291

מנורה מבטחים גמל בע"מ

292

מגדל גמל פלטינום בע"מ

293

מיטב גמל ופנסיה בע"מ

294

חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ

295

מקפת החדשה ניהול קופות גמל בע"מ

296

הפניקס גמל בע"מ

297

חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ

298

אפסילון ניהול קופות גמל בע"מ

299

תמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ

300

ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

301

אינפיניטי גמל בע"מ

302

ישיר בית השקעות (קופות גמל) בע"מ

303

מיטב משען ניהול קופות גמל בע"מ

304

מילניום גמל והשתלמות בע"מ

305

איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ

306

אי.בי.אי גמל בע"מ

307

פסגות קופות גמל בע"מ

308

וויזר קופות גמל בע"מ

309

ישיר ניהול קופות גמל בע"מ

310

אלומות ספרינט קופות גמל בע"מ

311

הדס מרכנתיל קופות גמל בע"מ

 

 

101

קופת התגמולים של עובדי עירית חיפה אגודה שיתופית בע"מ

102

קרן ביטוח ופנסיה  לפועל' חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ

103

קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ

104

קרן השתלמות לעובדי הקואופרציה  הצרכנית א.ש. בע"מ

105

קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ אג"ש בע"מ

106

קופת התגמולים של עובדי מוסדות הסתדרות העובדים הלאומית באי אג"ש בע"מ"

107

קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים  ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מ

108

קופת תגמולים של עובדי הקואופרציה הצרכנית אגודה שיתופית בע"מ

109

קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ

110

מגן קרן פנסיה מרכזית בע"מ - קופה מרכזית לפיצויים"

111

קופג של פקידי צים אגודה שיתופית בע"מ"

112

מגן קרן פנסיה מרכזית בע"מ - קופת תגמולים"

113

עוצמ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ

114

קופת תגמולים של עובדי אל על אגש בע"מ

151

קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים בע"מ

152

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ

153

קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים בע"מ

154

קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ

155

קהש למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמ' בע"מ - קרן מישור (מקוצר)"

156

קרן השתלמות למורים בביהס העל יסודיים במכללות ובסמינרים בע"מ"

157

קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין השלמת פיצויי פיטורין

158

קופת פיצויים של עובדי אמישראגז בע"מ

159

קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לאי בע"מ"

160

קרן חופשה לעובדים בחקלאות בע"מ

161

קופת פיצויי פיטורין לעובדים חקלאים שכירים בע"מ

162

מבטחים קרן חופשה כללית

163

קופת התגמולים לעובדים האקדמאים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ

164

קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ

165

קופת תגמולים של עובדי בנק אגוד לישראל בע"מ

166

מבטחים - קופת גמל למחלה ותאונה

167

קרן חופשה לפועלי בנין ועבודות ציבוריות בע"מ

168

קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

169

ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ

170

קרן מקפת - קרנות למטרה אחרת

171

יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ

172

יהב קרן השתלמות וחסכון לרופאים בע"מ

173

יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח

 

 

 

 

 

 

 

חוקים ותקנות

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל