נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
התיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות - טיוטה

 

ה' בכסלו התש"ע
22 בנובמבר 2009

שה. 2009-28106

 

לכבוד

מנהלי חברות הביטוח

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: התיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות - טיוטה

 

בחלק מהפוליסות הכוללות כיסוי ביטוחי לנכות, קמה הזכאות לתגמולי ביטוח בהתקיים שני תנאים אלה: האחד - התרחשות תאונה או גילוי מחלה; השני - התגבשות נכות עקב אותם אירועים. לעתים קיים פער זמנים ממועד התרחשות התאונה או גילוי המחלה עד למועד התגבשות הנכות כך שבעוד שהמבוטח אינו זכאי לתבוע את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח, שכן הנכות טרם נתגבשה, מתחילה להימנות תקופת ההתיישנות.

העלאת הטענה הדיונית בעניין ההתיישנות מבלי להתחשב במועד שבו התגבשה הנכות עשויה לסכל את יכולתו המעשית של המבוטח לממש את זכויותיו לפי הפוליסה. מטרתו של חוזר זה להבטיח כי המבוטח יוכל לממש את זכויותיו לפי הפוליסה, באופן סביר, מבלי שתעלה כנגדו טענת התיישנות לגבי התקופה שבה טרם קמה לו זכאות לתגמולי הביטוח.

 

נודה על קבלת התייחסותכם לטיוטת החוזר (לרבות קיום ישיבה אם הנכם מעוניינים בכך), לא יאוחר מיום 20.12.2009.

 

 

בכבוד רב,

 

ליאורה הירשהורן

מנהלת מחלקת ביטוח בריאות

 

העתק:

ידין ענתבי, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

לי דגן, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רני נויבואר, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נטע דורפמן, סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

אורית קראוס, מחלקת פניות ציבור

יואב יונש, מחלקת ביטוח בריאות

 

 

 

ה' בכסלו התש"ע
22 בנובמבר 2009

 

חוזר ביטוח 2009-245
סיווג: בריאות <טיוטה>

 

 

 

התיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות - טיוטה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

1.        כללי

סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 קובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. בחלק מהפוליסות הכוללות כיסוי ביטוחי לנכות, קמה הזכאות לתגמולי ביטוח בהתקיים שני תנאים אלה: האחד - התרחשות תאונה או גילוי מחלה; השני - התגבשות נכות עקב אותם אירועים. לעתים קיים פער זמנים ממועד התרחשות התאונה או גילוי המחלה עד למועד התגבשות הנכות כך שבעוד שהמבוטח אינו זכאי לתבוע את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח, שכן הנכות טרם נתגבשה, מתחילה להימנות תקופת ההתיישנות.

העלאת הטענה הדיונית בעניין ההתיישנות מבלי להתחשב במועד שבו התגבשה הנכות עשויה לסכל את יכולתו המעשית של המבוטח לממש את זכויותיו לפי הפוליסה. מטרתו של חוזר זה להבטיח כי המבוטח יוכל לממש את זכויותיו לפי הפוליסה, באופן סביר, מבלי שתעלה כנגדו טענת התיישנות לגבי התקופה שבה טרם קמה לו זכאות לתגמולי הביטוח.

 

2.        ההתיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות

א.   בחוזר זה, "כיסוי ביטוחי לנכות" - כיסוי ביטוחי שלפיו הזכאות לתגמולי ביטוח מתגבשת בהתקיים שני התנאים כמפורט להלן:

(1)  התרחשות תאונה או גילוי מחלה;

(2)  התגבשות נכות בעקבות אחד האירועים הנזכרים בפסקה (1).

ב.   בפוליסותשבהןקיים כיסויביטוחילנכות, מבטח לא יעלה טענת התיישנות אלא לאחר חלוף תקופת ההתיישנות, שתמנה החל ממועד התגבשות הנכות.

ג.     פוליסות המשווקות החל מיום 1 במאי 2010, שתקופת ההתיישנות לפיהן אינה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 2ב, יתוקנו ותיווסף בהן הוראה לפיה מרוץ תקופת ההתיישנות יחל ממועד התגבשות הנכות. מבטח יגיש לאישור המפקח על הביטוח, עד יום 15 במרץ 2010, את התיקונים הנדרשים לפי סעיף זה.

3.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות הכוללות כיסוי ביטוחי לנכות, לרבות פוליסות לביטוח נכות מתאונה ופוליסות לביטוח תאונות אישיות.

 

4.       תחילה והוראת מעבר

תחילתו של חוזר זה מיום פרסומו והוא יחול על תביעות שטרם התיישנו באותו מועד.

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                      ידין ענתבי

                                                                                המפקח על הביטוח 

 

 

 

חוקים ותקנות

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל