נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות

אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט - טיוטה

 

י"ג בשבט התשע"ה
2 בפברואר 2015

 

חוזר ביטוח 2015-5
סיווג: בריאות <טיוטה>

 

 

 

 

אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט - טיוטה

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח) ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1.       כללי

ביטוחי בריאות משווקים נכון להיום בחבילות ביטוח, במסגרתן מועמד לביטוח מחויב לרכוש כיסויים ביטוחיים שונים שאינם בהכרח קשורים לכיסוי אותו הוא ביקש לרכוש, ויתכן כי הוא אינו מעוניין בהם. בנוסף, ברוב המקרים המבטח לא מציג למועמד במעמד ההצטרפות לביטוח את העלות של כל כיסוי שנכלל בחבילה.

שיווק הביטוח בחבילות באופן שתואר, בהיעדר יכולת לרכוש את הרכיבים בנפרד ובהיעדר מידע על עלות כל רכיב בחבילה מוביל למספר בעיות. ראשית, למבוטח אין יכולת לקבל החלטה מושכלת בנוגע לצורך שלו בכל אחד מהכיסויים הנכללים בחבילה המוצעת. דבר זה מוביל לרכישת כיסויים שלא תוכננו מראש. שנית, למבוטח אין יכולת להשוות בין עלות הכיסויים אצל מבטחים שונים.

בנוסף, בשיווק הביטוח בחבילות כאמור, לעיתים המבוטח אינו מבין כי הוא רוכש תכניות ביטוח שונות המשווקת לו באופן מאוגד, ובשל כך, לרוב, גם אינו מודע לזכויותיו בדבר אפשרויות הביטול של חלק מהכיסויים שרכש ללא צורך לבטל את כל החבילה.

 בהתאם לאמור, חוזר זה קובע הוראות לשיווק של כיסויים ביטוחיים שונים בתכניות לביטוח בריאות פרט וכן הוראות לעניין אופן ביטול כיסויים כאמור שנמכרו יחדיו.

 

2.       הגדרות

בחוזר זה -

"כתב שירות"  - כהגדרתו בסעיף 40 (ט) לחוק הפיקוח על הביטוח;
"תכנית בסיס" - תכנית ביטוח שלאחר שעמדה בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח מותרת לשיווק כתכנית בפני עצמה (ללא תלות ברכישת תכנית אחרת);

"תכנית נוספת" - תכנית ביטוח או כתב שירות שלאחר שעמדו בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, מותרת לשיווק כנלווית לתכנית בסיס.

 

3.       הפרדת כיסויים

            א.         מבטח יאפשר למועמד לביטוח לרכוש תכנית בסיס ללא תלות ברכישה של תכנית נוספת אחרת או תכנית בסיס אחרת, אלא אם התיר זאת המפקח מראש ובכתב.

            ב.         מבטח יאפשר למועמד לביטוח לרכוש את כל אחד מהכיסויים הבאים כתכניות בסיס:

1)         כיסוי לניתוחים;

2)         כיסוי להשתלות;

3)         כיסוי לתרופות;

4)         כיסוי למחלות קשות.

             ג.          מבטח רשאי להציע למועמד לביטוח לרכוש תכנית נוספת בכפוף לכך שרכש תכנית בסיס. במקרים כאמור מבטח  יאפשר למועמד לרכוש את התכנית הנוספת ללא תלות ברכישת תכנית נוספת אחרת או ברכישת תכנית בסיס אחרת.

            ד.         מבטח לא יתנה הנחה בתכנית מסוימת ברכישה או באחזקתה של תכנית אחרת.

 

4.       הצעת הביטוח

מבטח יפרט בטופס הצעת הביטוח מהן תכניות הבסיס והתכניות הנוספות שניתן לרכוש. בנוסף תוצג למבוטח במעמד מילוי טופס הצעת הביטוח העלות של כל תכנית והמועמד יידרש לתת הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת מהתכניות שבכוונתו לרכוש; כמו כן, יפרט המבטח במעמד מילוי הטופס כאמור בפני המועמד לביטוח, את האפשרות של המבוטח לבטל כל אחת מהתכניות שרכש, לפי האמור בסעיף 5.

 

5.       ביטול הביטוח

            א.         מבטח יאפשר למבוטח בביטוח המורכב ממספר תכניות, לבטל כל אחת מהתכניות בכל עת, מבלי להתנות את הביטול האמור בביטול אחת או יותר מהתכניות האחרות שנרכשו יחד עם אותה תכנית; בוטלה תכנית כאמור, ביטולה של תכנית לא תגרום לביטול הנחה בתכנית אחרת.

            ב.         על אף האמור בסעיף קטן (א), הותר שיווק של תכנית נוספת מסוימת יחד עם תכנית בסיס מסוימת, תבוטל התכנית הנוספת עם ביטולה של אותה תכנית בסיס שהותרה לשיווק יחד עמה.

             ג.          על אף האמור בסעיף קטן (א), בוטלו כל תכניות הבסיס לגבי מבוטח מסוים, יבוטלו גם התכניות הנוספות שנלוו למי מתכניות הבסיס כאמור.

 

6.       תחילה ותחולה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות פרט בענף מחלות ואשפוז ובענף תאונות אישיות שישווקו החל מיום 1 במאי 2015.

                                                                                                      

 

                                                                                    דורית סלינגר

                                                                               המפקחת על הביטוח

חוקים ותקנות

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל