נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
מס הכנסה

מידע אודות מס הכנסה, תקנות, טבלאות , מדרגות מס , הטבות ועוד

 

גרושים יוכלו למשוך זכויות בחסכון פנסיוני של בן/בת זוג ללא תשלום מס

שינוי מהותי בחוק מאפשר מעתה משיכת כספים צבורים במכשירים פנסיוניים ללא תשלום מס במקרה העברת זכויות של גרושים/גרושות הנובעות מחיסכון בן/בת הזוג והפקדתם בתכנית פנסיונית בבעלות הגרוש/ה

החזר מס להורים לילדים הסובלים מבעיות

עדכון סכומים ויתרות 2009

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח - 2008

הנדון: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח - 20081. ביום 23.01.2008 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 (להלן – "החוק"). תחילת התיקון מיום 01.01.2008.

2. התיקון לחוק והשלכותיו תוארו בהרחבה בחוזר לקוחות 67 שהופץ ביום 22.01.2008.

3. בחוזר זה אמשיך לנתח את השלכות התיקון האמור.המשך פעילותן של קופות גמל מרכזיות לפיצויים

מידע על זכויותיך ועל ההטבות המוענקות לך כחייל/ת משוחרר/ת על פי פקודת מס הכנסה.

על פי פקודת מס הכנסה מוענק למשתחרר/ת מ''שירות סדיר'' זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 24 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.

כך מגישים "בקשה להקלה במס" ו"בקשה לתיאום מס"

דברי הסבר אלו נועדו להבהיר לך כיצד להגיש ''בקשה להקלה ולתיאום בחישוב המס'', כדי שתוכל למצות את זכויותיך במהלך שנת המס.

חוזר לקוחות 11

החזר מס בשל חיוב מימוש אופציות מנייר ערך זר בשיעור מס שולי

החל משנת 2003 עם כניסת הרפורמה במס לתוקף, רווח מפעילות בשוק ההון חייב במס. עד אז פעילות בשוק ההון שאינה עולה לידי עסק ואינה רשומה בספרי החשבונות לא חויבה במס, בדרך-כלל, אלא אם דובר בטובת הנאה שניתנה ממעביד לעובד.

חוזר לקוחות 32

חוזר לקוחות 32

חוזר לקוחות 36

חוזר לקוחות 36

דע דכויותך וחובותיך דוח 2006

מדרגות המס וניכויים 2007

פירסום מטעם משרד האוצר אודות מדרגות המס והניכויים שלנת 2007

אושרו תקנות מס הכנסה

המגדירות כללים לקביעת מחיר עסקה עם תושב חוץ במקרים בהם קיימים "יחסים מיוחדים"
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום חקיקת משנה מכוח סעיף 85א לפקודת מס הכנסה, אשר מעגנת את השיטות לקביעת המחיר המתאים לעסקאות המבוצעות עם תושבי חוץ,

שינוי בהוראות מס הכנסה לחישוב הפטור במקרה של הקטנת שכר שלא עקב צמצום משרה.טופס 161 א

חל שינוי בהוראות מס הכנסה לחישוב הפטור במקרה של הקטנת שכר שלא עקב צמצום משרה.
במקרה זה יחושב הפטור על כל תקופה בנפרד לפי השכר באותה תקופה
הפרשות והפקדות לקופות גמל קצבה והון 20006

קובץ הנחיות מצורף בנושא זה

ינואר 2006 מדרגות מס הכנסה

מדרגות המס בישראל 2006

סוגיות בקופות גמל

חברות יחידים ומשפחתיות

הוראות והמלצות בנוגע לחברות יחידים ומשפחתיות

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל