נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958

 תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958


תיקון חוק הגנת השכר התשי"ח – 1958 (להלן:"החוק" ו "התיקון" בהתאמה).
התיקון יכנס לתוקף בתאריך 01.02.09 (ז' בשבט התשס"ט), כלומר התיקון לחוק יחול על משכורת חודש פברואר 2009 ואילך.
החוק אינו מאפשר להתנות על האמור בו,  קרי לא ניתן להגיע לסיכום אחר עם העובד, ולסיכום שכזה אין כל תוקף מחייב.תיקון החוק כולל שלושה שינויים עיקריים: האחד – בהירות תלוש השכר ורשימת הפריטים שיש לכלול בו, השני – הרחבת החובות והסנקציות החלות על המעביד והשלישי – העברת נטל ההוכחה למעביד, בתביעות של עובד בגין אי תשלום שכר או בגין אי תשלום גמול בעד עבודה בשעות נוספות או בגין אי תשלום גמול בגין עבודה במנוחה השבועית.

להלן  השינויים בחוק על פי התיקון1

 

.    
בהירות תלוש השכר     


תלוש שכרו של העובד יכלול את רשימת הפרטים המפורטת להלן:

פרטים לגבי העובד והמעבידשם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו; שם המעביד, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד וכן מקום העבודה או עסקו של המעביד ; תאריך תחילת ההעסקה ; ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה; לגבי עובד במשכורת – היקף המשרה, לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר, לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו.

 תקופת התשלום
התקופה הקלנדארית שבעדה שולם השכר; מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר; מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר; מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר (אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30 (א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951[1], יש לציין זאת במפורש; מספר ימי המחה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת ימי המחלה הצבורה (אם העובד מבוטח בביטוח דמי מחלה לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה.

 השכר ששולם לעובד
ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה; השכר הרגיל; תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה וכו'. יש לפרט לגבי תשלומים אלו את סוג התשלום, את מספר היחידות שעבורן שולם ואת סכום התשלום ; סך כל השכר והתשלומים האחרים, החייבים במס הכנסה וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס ; סך כל השכר והתשלומים האחרים, החייבים בדמי ביטוח לאומי וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס; סך כל השכר והתשלומים האחרים, המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון. שולם תשלום מהתשלומים המפורטים בכותר זה בפרט בעד תקופה שאינה התקופה הקלנדארית שבעדה שולם השכר, יש לציין לגבי אותו תשלום את התקופה שבעדה שולם.

הניכויים
ניכוי מס הכנסה; ניכוי דמי ביטוח לאומי; ניכוי דמי ביטוח בריאות; ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו ; כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו;סך כל הניכויים; תשלומי המעביד עבור תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות לעובד, ואינם מנוכים משכר העובד, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל.

 

פרטי הפירעון
הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום;
הסכום בפועל (נטו) לתשלום;
דרך תשלום השכר:

לעניין שכר המשולם שלא במישרין, בהתאם לסעיף 6 לחוק[2], יש לציין את הגורם שבאמצעותו משלום השכר, ואם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר – מספר החשבון ופרטי הבנק;

 

שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, המעודכנים לתקופת התשלום.

לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים, יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום כאמור, שנקבע לפי הוראות סעיף 16 לחוק שכר מינימום, בהתאם לגילו של העובד

הרחבת החובות החלות על המעביד

 

ניהול רשומות – פנקס שכר מעביד חייב לנהל פנקס שכר בדבר שכר העבודה המגיע לעובדיו ופרטי השכר ששולם להם.חובה זו הייתה קיימת גם עובר לתיקון, אולם התיקון מורה על הכללת הפרטים המופיעים לעיל בפנקס השכר.על פי התיקון, אם לא בוצע הרישום באמצעים מכאניים, דיגיטאליים או אלקטרונים, ייחתם הרישום מידי יום בידי העובד, ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך. 

     

מסירת תלוש שכר

מעביד חייב למסור תלוש שכר.אף חובה זו הייתה קיימת עובר לתיקון, אלא שבהתאם לתיקון, על תלוש השכר לכלול פרטים כנדרש לעיל.

              

על מסירת התלוש והרישום בפנקס השכר להיעשות עד ליום התשיעי של כל חודש.

     

מסירת תלוש שכר באמצעיים דיגיטאליים.בעתיד תקבענה בתקנות הוראות מיוחדות לסוגי מעבידים ולסוגי עובדים, אשר תאפשרנה למסור לעובדים תלושי שכר באמצעים מיוחדים, היינו:גם באמצעים דיגיטאליים.יודגש – טרם הותקנו תקנות כאמור.

    

 

פנסיה וחיים

צור קשר


למה ייעוץ פנסיוני

.

התזרים לוחץ?

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל