נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
תיקון חוזר גמל 2005-2-5 לעניין חתימת מעסיק על מסמך ההצטרפות לקופת גמל

 

 

 

ט' באב התשס"ט
30 ביולי 2009

שה. 2009-20092

   לכבוד,

   מנהלי חברות מנהלות של קופות גמל                                              

 

   א.ג.נ.,

 

 

   הנדון: תיקון חוזר גמל 2005-2-5 לעניין חתימת מעסיק על מסמך ההצטרפות לקופת גמל

 

   מצ"ב תיקון לחוזר גמל 2005-2-5 הסדרת הצטרפות עמית לקופת גמל.

 

   התיקון כולל את ביטול החובה לדרוש את חתימת המעסיק על מסמך ההצטרפות לקופת גמל.

 

   נציין כי כחלק ממדיניות האחדת ההסדרה של מוצרי החיסכון הפנסיוני, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון בוחן אפשרות     
   של    הסדרה רוחבית של הליך הצטרפות העמיתים למוצרים הפנסיונים השונים.

 

                                                                                       בכבוד רב,

                                                                                     רג'ואן גרייב
                                                                             מנהל מחלקת קופות גמל

 

 

 

 

   העתק:

   רו"ח ידין ענתבי - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר
   מר יואב בן אור - המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
   גב' מירב אברהמי - מחלקת קופות גמל, משרד האוצר

 

 


 

ט' באב התשס"ט
30 ביולי 2009

 

חוזר גמל 2009-2-2
סיווג: כללי

 

 

תיקון חוזר גמל 2005-2-5 לעניין חתימת מעסיק על מסמך ההצטרפות לקופת גמל

 

 

    בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005,  
     אני   מורה כדלקמן:

 

1.       כללי

   בחוזר גמל 2005-2-5 נקבעו הוראות שונות בעניין הסדרת הצטרפותו של עמית לקופת גמל ובין  
   היתר מפורטים, בסעיף 3 לחוזר, הנתונים והמסמכים שחובה על הקופה לקבל בטרם תאפשר 
   לעמית להפקיד כספים בה. לפי סעיף 3.8 לחוזר, על הקופה לוודא כי על מסמך הצטרפות של עמית-
    שכיר תופיע חתימתו של המעסיק.

 


    לפי סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005, כל עובד
    הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל רשאי לבחור את קופת הגמל שבה הוא מעוניין לחסוך והמעביד
    לא יוכל להתנות את הפקדת הכספים מצידו בבחירת קופת גמל מסוימת או מתוך רשימה של קופות.
    בכך מושג חופש לעובד בבחירת הגוף שינהל את כספי החיסכון הפנסיוני שלו וניתוק התלות שלו
    בהחלטתו של המעביד לגבי קופת הגמל. בהתאם להוראת הסעיף, יש לבטל את החובה לדרוש כי
    על מסמך הצטרפות של עמית-שכיר לקופת גמל תופיע חתימתו של המעסיק.

 

2.       ביטול החובה לדרוש חתימת מעסיק על גבי מסמך הצטרפות של עמית-שכיר לקופת גמל


     סעיף 3.8 לחוזר גמל 2005-2-5 - בטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא: "3.8 עמית-שכיר – פרטי
      המעסיק (שם ומען)".

 

3.       תחולה


      הוראות חוזר זה יחולו על קופות גמל לא משלמות לקצבה שאינן קופות ביטוח ועל קרנות
      השתלמות.

 

4.       תחילה


      תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

ידין ענתבי
            הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

פנסיה וחיים

צור קשר


למה ייעוץ פנסיוני

.

התזרים לוחץ?

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל