לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
מתוך החוק

מתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 1

(א) לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון.

(ד) הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:

(1) סוכן פנסיוני או גוף מוסדי;

(2) סוכן ביטוח;

(3) משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

. הגבלת השימוש במילה "ייעוץ"

(א) סוכן פנסיוני לא ישתמש במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו.

(ב) לא ישתמש אדם, פרט ליועץ פנסיוני, בצירוף המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, אלא בהיתר מאת הממונה.

א) בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה בהתאם למפורט להלן:

(1) בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח יבחן בעל הרישיון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני;

(2) בחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח או הגוף המוסדי המתאים ביותר ללקוח, תהיה -

(א) לענין ייעוץ פנסיוני - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים;

. הגבלות לענין התקשרות יועץ פנסיוני

(א) יועץ פנסיוני לא יתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים, במפורש או במשתמע, לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים או מיוצג על ידו, לפי הענין, אלא בהתקיים כל אלה:

(1) היועץ הפנסיוני אינו תאגיד בנקאי;

(2) ליועץ הפנסיוני אין קשר עסקי כלשהו עם המעביד או עם ארגון המעבידים;

(3) תשלום שכר והחזר הוצאות ליועץ הפנסיוני בשל מתן הייעוץ הפנסיוני לעובד, המשולם בידי מעביד או בידי ארגון מעבידים, ישולם ישירות מהמעביד או ארגון המעבידים ליועץ הפנסיוני, ולא ישולם מתוך הסכומים המועברים לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או מתוך הסכומים הצבורים בחיסכון כאמור;

(4) המעביד או ארגון המעבידים אינו זכאי לטובת הנאה מאת היועץ הפנסיוני בקשר עם הייעוץ הפנסיוני, ולא קיבל מהיועץ הפנסיוני טובת הנאה כאמור;

(5) ההסכם שבין היועץ הפנסיוני לבין המעביד כולל הוראה ולפיה המעביד או ארגון המעבידים לא יתערבו בתוכן הייעוץ הפנסיוני שנותן היועץ לעובדים, ולא יחייבו את העובדים לקבל ייעוץ פנסיוני באמצעות אותו יועץ פנסיוני;

לענין זה, "יועץ פנסיוני" ו"מעביד" - לרבות מי ששולט בו, או מי שנשלט בידי מי מהם.

(ב) יועץ פנסיוני לא יהיה צד לביטוח הנעשה לקבוצת בני אדם שאינם עובדיו, ולא יתקשר לענין ביטוח כאמור.

27. הסכם ייעוץ פנסיוני בכתב

(א) יועץ פנסיוני יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת הייעוץ הפנסיוני (בחוק זה - הסכם ייעוץ פנסיוני).

(ב) הסכם ייעוץ פנסיוני יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות, ובכלל זה את הנושאים האלה:

(1) פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח;

(2) הצרכים של הלקוח כאמור בסעיף 12;

(3) שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח, דרך חישובם ואופן גבייתם, בכפוף להוראות סעיף 28;

(4) קביעה אם המדובר בייעוץ פנסיוני חד-פעמי או מתמשך, ולענין ייעוץ פנסיוני מתמשך - התקופה שבה יינתן הייעוץ הפנסיוני;

(5) קביעה אם כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, יבצע היועץ הפנסיוני בעבור הלקוח עסקה;

(6) קביעה כי הלקוח רשאי לבטל בכל עת את ההתקשרות עם היועץ הפנסיוני;

(7) לענין הסכם למתן ייעוץ פנסיוני מתמשך וביצוע עסקה כחלק ממנו ובהמשך לו - ייפוי כוח המאפשר ליועץ הפנסיוני לקבל כל מידע לגבי הלקוח, הנוגע לייעוץ הפנסיוני ולעסקה כאמור, אשר מצוי בידי הגוף המוסדי שעמו בוצעה העסקה;

(8) הוראה כי ידוע ללקוח שחובת הסודיות המוטלת על היועץ הפנסיוני כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין.

38. ענשין

(א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או הקנס הבסיסי:

(1) לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון יועץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 2, או לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון סוכן שיווק פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 2)3);

(2) לא גילה ללקוח ענין שנקבע לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף 21(א) כי הוא מהותי לגבי בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני, או שגילה ענין כאמור שלא באופן כפי שנקבע באותן פסקאות, או לא גילה ללקוח ענין שהממונה קבע לפי הוראות סעיף 21(ב) כי הוא מהותי לייעוץ הפנסיוני, לשיווק הפנסיוני או לעסקה;

(3) הפר את חובת הסודיות, בניגוד להוראות סעיף 22;

(4) קבע את חישוב השכר והחזר ההוצאות שיחויב בהם לקוח בשל ייעוץ פנסיוני, או את עמלת ההפצה שתחויב בהן חברה מנהלת, תוך תלות בזהות הגוף המוסדי או בסוג המוצר הפנסיוני, או גבה מהלקוח שכר והחזר הוצאות כחלק מדמי הניהול או החזר ההוצאות לגוף המוסדי, או גבה מחברה מנהלת עמלת הפצה שאינה חלק מדמי הניהול, הכל בניגוד להוראות סעיף 28(א);

(5) גבה שכר והחזר הוצאות מלקוח המחושבים כשיעור מהסכומים המועברים או הצבורים בחיסכון באמצעות מוצר הפנסיוני, או עמלת הפצה מחברה מנהלת, שלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם ייעוץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 28(ב);

(6) גבה עמלת הפצה המחושבת כשיעור מדמי הניהול שגובה חברה מנהלת, בניגוד להוראות סעיף 28(ג);

(7) לא הודיע ללקוח על טובת הנאה שהוא מקבל בשל תיווך בביטוח, בתקופה שבה היה עליו לעשות כן, בניגוד להוראות סעיף 49(ב);

(ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מן הקנס הבסיסי:

(1) עסק בייעוץ פנסיוני בלי שהיה בידו רישיון יועץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 2(א), או עסק בייעוץ פנסיוני בעת שרישיונו הותלה, בניגוד להוראות סעיף 10(ה);

 

פנסיה וחיים

צור קשר


למה ייעוץ פנסיוני

.

התזרים לוחץ?

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל