לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)( כללים למניעת ניגודי עניינים של רואה חשבון מבקר),

ימ. 2007-13823

 

 

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)( כללים למניעת ניגודי עניינים של רואה חשבון מבקר), התשס"ח-2008 - טיוטה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41ט(ב) ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981[1] (להלן –חוק הפיקוח), וסעיפים 10 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005[2] (להלן – חוק קופות גמל), ובאישור ועדת הכספים לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה[3], וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977[4], אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות

1 .

בתקנות אלה –

 

"אקטואר מבקר" -  אקטואר המועסק על-ידי רואה חשבון מבקר לצורך ביקורת על סעיפי ההתחייבויות הביטוחיות בדוחות הכספיים של מבטח;

 

"הממונה" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005[5];

 

"רואה חשבון מבקר" -  כהגדרתו בחוק החברות, לרבות מי שעוסק או מסייע מטעמו בביקורת הגוף המוסדי;

 

"תאגיד רואי החשבון" -  חברת רואי חשבון או שותפות רואי חשבון שהם הרואה חשבון המבקר או שהרואה חשבון המבקר, שותף, חבר או בעל מניה בהם, וכן כל שותף חבר או בעל מניה אחר בחברה או בשותפות כאמור.

 

 

הוראות לענין אי תלות

2 . 

לא ימונה אדם לתפקיד רואה חשבון מבקר בגוף מוסדי ולא יכהן אדם כרואה חשבון מבקר בגוף מוסדי אלא אם כן הוא או תאגיד רואי החשבון בלתי תלויים בגוף המוסדי המבוקר;

חזקה כי רואה חשבון מבקר או תאגיד רואי חשבון תלויים בגוף המוסדי המבוקר, אם מתקיים לגביהם אחד מאלה:

 

 

 

(1)

לפי הוראות תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר) (הוראת שעה), התשס"ג-2003[6], או תקנות שיבואו במקומן, הוא מצוי בניגוד עניינים או שנפגעה אי תלותו בגוף המוסדי;

 

 

 

(2)

לפי הוראות החלטת רשות ניירות ערך מס' 105-18 בעניין אי תלות המבקר שפורסמה לפי סעיף 9ב לחוק ניירות ערך בחודש אוגוסט 1992 (להלן – החלטת הרשות), או החלטת רשות ניירות ערך שתבוא במקומה, הוא אינו בלתי תלוי בגוף המוסדי.

 

 

 

לעניין זה יראו בגוף המוסדי כאילו היה חברה ציבורית.

 

הוראות לעניין עיסוקים נוספים

3 . 

לא ימונה אדם לתפקיד רואה חשבון מבקר בגוף מוסדי אם הכין עבור הגוף המוסדי דיווח הנדרש על-ידי הממונה בשנה שקדמה למינויו ולא יכהן כרואה חשבון מבקר בגוף מוסדי אם הוא מכין לגוף המוסדי דיווח כאמור.

 

שמירת אי ניגוד עניינים

4 . 

רואה חשבון מבקר של גוף מוסדי ינקוט צעדים סבירים לוודא כי הוא אינו נתון בניגוד עניינים אפשרי בקשר לתפקידו בגוף המוסדי המבוקר.

 

מניעת ניגוד עניינים של   אקטואר מבקר

 

5 . 

לא יועסק אקטואר מבקר בידי רואה חשבון מבקר אלא אם מתקיימים בו שני אלה:

 

 

 

(1)

הוא אינו קרוב של בעל שליטה במבטח המבוקר, של האקטואר הממונה בו או  של נושא משרה בו שבמסגרת תפקידו עשוי להשפיע על הדוחות הכספיים של המבטח;

 

 

 

 

(2)

הוא לא הועסק על ידי המבטח המבוקר, לצורך הערכת התחייבויותיו הביטוחיות, במשך השנה שקדמה להעסקתו בידי רואה החשבון.  

 

 

שמירת דינים

6 .

הוראות תקנות אלה באות בנוסף לאמור בהוראות כל דין לענין ניגוד עניינים של רואה חשבון מבקר, לרבות אי תלותו בגוף המוסדי המבוקר.

 

 

תחילה

7 . 

תחילתן של תקנות אלה ___ ימים ממועד פרסומן.

 

 

(____ ב________, התשס"ח

 

____ ב________, 2008

(חמ _________)

                                                                                                                               

                                                                                                                                                רוני בראון

                                                                                                                                               שר האוצר               

 

 

 

 [1]ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

[2]ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

[3]ס"ח התשנ"ב, עמ' 214.

[4]ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

[5]ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

[6]ק"ת התשס"ג, עמ' 486.

 

לידיעת עוסקים במתן ייעוץ פנסיוני

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל