נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
חוזרים והנחיות בנושאי יעוץ פנסיוני וביטוח מטעם משרד האוצר- המפקח על הביטוח
                                              

עפ"י תקנות מס הכנסה נקבע כי עובד חייב למלא בעת קליטתו לעבודה וכן בכל תחילת שנה כרטיס אישי (ט 101) ובו פרטיו האישיים המעודכנים, מקורות הכנסתו. לעיתים זכאי הגמלאי להטבות (הקלות) במיסוי והחישוב מתבצע תוך התבססות על הנתונים שהוצהרו ע"י העובד/ גמלאי בטופ

עפ"י תקנות מס הכנסה נקבע כי עובד חייב למלא בעת קליטתו לעבודה וכן בכל תחילת שנה כרטיס אישי (ט 101) ובו פרטיו האישיים המעודכנים, מקורות הכנסתו. לעיתים זכאי הגמלאי להטבות (הקלות) במיסוי והחישוב מתבצע תוך התבססות על הנתונים שהוצהרו ע"י העובד/ גמלאי בטופס 101. ולעיתים פטורות קופות הגמל ממילוי טפסי 101 אחת לכל תחילת שנה וכן ניתנה אפשרות לקופות העומדות בכללים מסוימים להפיק טפסי 101 באופן אלקטרוני ולא ידני מידי שנה.

הבהרה-סעיף 20 לחוק פיסקוח על שירותים פיננסיים 2005 בנושא זכות עובד לבחור קופת חיסכון פנסיוני

קובע כי עובד שזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22 לחוק קופות גמל, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לצורך חיסכון פנסיוני בקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

חוזר ביטוח מעודכן בנושא עריכת ביטוח סיעודי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או זקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (קבוצתי או פרט, לרבות פרט שנרכשה במסגרת קבוצתית) (להלן: "ביטוח סיעודי") כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.
כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.
להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי, לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.

עדכון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) התשע"ג-2013

עדכון לעוסקים בייעוץ פנסיוני בנושאים:"היזון חוזר מסכם" - דיווח של חברה מנהלת, לפי הוראות תקנה 8, על אופן קליטת דיווח על הפקדת תשלומים שהעביר אליה מפקיד;"היזון חוזר ראשוני" - דיווח של חברה מנהלת, לפי הוראות תקנה 7, על תקינות דיווח על הפקדת תשלומים שהעביר אליה מפקיד;"הסכם עבודה"- לרבות כל הסכם שעניינו תשלומים לקופת גמל בשל עובד;"הפקדה עודפת" - חלק מתשלומים בשל עובד כעמית שכיר, העולה על שיעור התשלומים הנדרשים לפי הסכם עבודה או הוראות הדין לגבי אותו עובד;


ייפוי כוח לבעל רישיון חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-3

חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות

שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים

בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל ענין הקשור למוצר שרכש לקוח, החל ממועד ההתקשרות ועד ליישוב תביעה. שירות איכותי מהווה תנאי יסודי ליכולת לקוח לממש את זכויותיו. חוזר זה, המשלים את הוראות חוזר 2011-9-7 "שירות ללקוחות גופים מוסדיים", מבטיח מתן שירות נאות על ידי בעל רישיון לאורך כל תקופת הקשר עם לקוח.

חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה29 בינואר 2013

חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי -חוזר ביטוח 2013-1-1

"דמי ביטוח" - כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998. דרך חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי

ייעוץ פנסיוני בביטוח סעודי חוזר ביטוח -עריכת תכנית לביטוח סיעודי 19/12/12

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (קבוצתי או פרט, לרבות פרט שנרכשה במסגרת קבוצתית) (להלן: "ביטוח סיעודי") כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.

ייעוץ פנסיוני לרכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות חברה מנהלת של קופת גמל

לאחר תיקון מס' 3 לחוק קופות גמל, משמש חיסכון פנסיוני בקרן פנסיה, בביטוח חיים ובקופת גמל למטרה זהה: קבלת קצבה לאחר פרישה. עם זאת, מוצרי החיסכון הפנסיוני האלו נבדלים בכיסויי הביטוח שניתן לרכוש במסגרתם. כדי להגביר את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ואת התחליפיות בין המוצרים השונים, יש לאפשר לחברות מנהלות של קופות גמל להציע לעמיתיהן כיסוי ביטוחי דומה לזה המוצע לעמיתים בחברות ביטוח....

מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים

תכניות לביטוח חיים משולבות בחיסכון המשווקות כיום על ידי חברות ביטוח, כוללות מקדמי המרה לקצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים (להלן: "מקדמי קצבה"). מקדמי קצבה נקבעים מראש - במועד הוצאת התכנית - ואינם ניתנים לעדכון גם כשמתארכת תוחלת החיים מעבר לצפוי. מחקר שנערך לאחרונה על ידי אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון בוחן, בין היתר, את יכולת חברות ביטוח להתמודד עם סיכון הגלום במקדמי קצבה. תוצאות המחקר מראות כי גורמים שונים פוגעים ביכולת חברות להתמודד עם סיכון זה. בין גורמים אלו נמנים: חוסר וודאות רב בחיזוי תוחלת חיים עתידית לטווח ארוך, מיצוי מרווחים בחוזי ביטוח וותיקים לקיזוז השפעת עלייה בתוחלת החיים מעבר לצפוי, מתאם חיובי בין עלות מקדמי קצבה לחברות ביטוח לבין שיעור החוזים בהם ממומשים המקדמים, העדר שוק מבטחי משנה למקדמי קצבה ושינויים בתקרת דמי הניהול. לפיכך, המשך שיווק תכניות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה יכול לפגוע ביכולתן של חברות לעמוד, בטווח הארוך, בהתחייבויות לתשלום קצבאות בגין פוליסות אלו.בנוסף, בחינת תכניות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה לאור התמורות הרבות שחלו בענף החיסכון הפנסיוני בשנים האחרונות, העלתה את הסוגיות הבאות:

פוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה (מגובות אג"ח ח"ץ)

לידיעת יועצים פנסיוניים בעת מתן ייעוץ פנסיוני למבוטחים,תכניות ביטוח חיים אשר לגביהן הוסכם, בהסכם ההשקעות בין ממשלת ישראל לבין חברות ביטוח חיים והתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ (להלן – הסכמי ההשקעה), כי חברות הביטוח יהיו רשאיות להשקיע חלק מהנכסים העומדים כנגד התחייבויות לפוליסות ביטוח שהוצאו בהתאם לאותן תכניות, באג"ח ממשלתי מסוג ח"ץ (חיים צמוד) (להלן – פוליסות ביטוח מבטיחות תשואה), נועדו להבטיח חיסכון לגיל פרישה צמוד מדד ונושא תשואה שנתית קבועה. גיל הפרישה שהיה מקובל לפני חקיקתו של חוק גיל פרישה עמד על גיל 65 בגבר ו-60 באישה, ובהתאם לכך, על פי רוב, נקבע תום תקופת הביטוח בפוליסות האמורות. כידוע, בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן – חוק גיל פרישה), הועלה בהדרגה גיל הפרישה, אשר בהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור. כן נקבע גיל פרישת חובה, שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו. עם זאת, בהתאם להוראות חוק גיל פרישה עובד גם יכול להמשיך ולעבוד בהסכמת מעבידו לאחר הגיעו לגיל פרישת חובה.מטרת חוזר זה לקבוע את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה.

הנחייה לביצוע IQIS - טיוטה

במכתב "משטר כושר פירעון ישראלי" מתאריך 9 בספטמבר (שה. 2012-31381), הודענו על כוונתנו לקדם בישראל משטר כושר פירעון מבוסס סיכונים ברוח הדירקטיבה האירופית סולבנסי 2 (להלן: "הדירקטיבה"). במכתב פורטו אבני הדרך ליישום התהליך, ובו הצהרנו על כוונתנו לפרסם הנחייה מעודכנת לביצוע סקר הערכה כמותית (QIS) נוסף (להלן: "("IQIS על בסיס נתוני המאזנים לשנת 2011, ובהתבסס על הנחיית סקר ההערכה הכמותית החמישי (להלן: "הנחיית QIS5")[1], שפורסמה על ידי נציבות האיחוד האירופי ביולי 2010.

עריכת תכנית לביטוח סיעודי

חוזר ביטוח 2012-1-1 11 מרץ 2012 הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.
יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א)-1981, למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.

נוהל איתור עמיתים ומוטבים לידיעת עוסקים במתן ייעוץ פנסיוני ושירותי איתור כספים

מידע למומחים בנושא ייעוץ פנסיוני - חוזר טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים

מידע למומחים בנושא ייעוץ פנסיוני - חוזר טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים

גילוי נאות- תוכניות פנסיה-נספח ב'

גלוי נאות- נתוני קופות פנסיה-נספח א'

נספח א' - סקירת הנהלה

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים של קופות גמל וקרנות פנסיה

לאור השינויים הרבים שחלו בעשור האחרון בשוק החיסכון הפנסיוני, עלה הצורך בעדכון ובהתאמה של הדיווחים הכספיים של קופות גמל וקרנות פנסיה. מטרת חוזר זה הינה לעדכן את הדוחות הכספיים השנתיים של קופות הגמל וקרנות הפנסיה, כך שיהיו ברורים ושקופים יותר למשתמש, ויהוו כלי בעת בחירת קופת גמל או קרן פנסיה.

תיקונים והבהרות בנוגע לדיווחים הנלווים של חברות הביטוח 28 בדצמבר 2010

חוזר ביטוח 2009-1-6 קובע את מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הנלווים של חברות הביטוח. לאחר קבלת דיווחים על פי המבנה שנקבע ובחינתם, עולה הצורך להוסיף מידע לדיווחים האמורים כמפורט להלן.

  1. לעמוד הבא

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל