לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
מקורות לפנסיה אשר תאפשר חיים בכבוד

כיום, אין לעובד השכיר יציבות בעבודה, וגם העצמאי אינו בטוח לאורךזמן בהכנסותיו. יש לחשוב על רעיונות יצירתיים, כדי להבטיח שתהיה פנסיה, ושתהיהגדולה ככל האפשר

מאת: רו"ח שלמה סמולסקי

במשך שנות הפעילות היצרנית של חיינו אנו עובדים במקומות עבודהשונים: או במעמד של שכירים או במעמד של עצמאיים. לכן, יש לתת יחס שווה אל הרעיונותהמובאים במאמר, בהקשרם של שני המעמדים, עד למועד סיום חיי העבודה והכניסהלגמלאות.

הואיל והמקורות לפנסיה של העובדים העצמאיים דומים לאלו של העובדיםהשכירים - יש לאחד בקרן אחת את הכספים שנצברים למטרת הפנסיה. הרעיון הוא לאסוף אתהמקורות לפנסיה מהפרשות של העוסק (העובד או העצמאי) והמעסיק (המעביד) ומחסכונותבעלויות העסקה שיצטברו בקרן אחת על שם העוסק.

נוסף על חסכונות בקרן פנסיה - לפי השיטה המוכרת מהעבר, ישנןאפשרויות לגיוס משאבים לפנסיה על ידי ניצול נכסי המקרקעין של הגמלאי, כדי להשתמשבהם לשם קיום בכבוד.

אין צורך לשם כך במעורבות הממשלה, למעט יצירת המסגרות ליישוםהרעיונות.

מימוש הרעיונות יביא בעקיפין להגברת הפעילות המשקית ולשיפור יחסיהעבודה, משום שכולם יצטרכו לעבוד. שכן, אם לא יעבדו לא יהיו להם מקורות, משל עצמם, למחיה. החסכונות יעמידו לרשות הגמלאים מקורות נוספים לצריכה לשם קיום בכבוד ולהעלאתאיכות חייהם.

להלן - רשימה חלקית של מקורות, שניתן להעבירם אל הקרן, כדי לחסוךלפנסיה:

א. פיצויי פרישה

8.1/3% משכרו האחרון של העובד משולמים לו בעת שיפוטר, או שיתפטר, מעבודתו מסיבות מסוימות.

מעסיקים נמנעים מלהעלות שכר, משום שהעלאת שכר גורמת לעלייה גדולהבחבות לפיצויי פיטורים. לעתים, פיצויי הפטורים אינם משולמים לעובד השכיר במלואם, מכיוון שבעת שחל תשלומם, יכול להיות שהמעביד הוא חדל פירעון; והסכום, שמשלם המוסדלביטוח לאומי, אינו מפצה את העובד השכיר במלוא סכום הפיצויים המגיעים לו.

אם יועבר כל חודש סך בשיעור 8.1/3% לקרן הפנסיה, כתשלום סופיבעבור פיצויים, ולא תחול הגדלת סכום הפיצויים למפרע בעבור שנים קודמות כפי שנהוגהיום - תתבטל ההתנגדות להגדלת שכר מסיבה זו (המעסיק ידע בדיוק כל חודש את עלות השכרופיצויי הפרישה) ולא יהיה סיכון בקבלתו. וכן לא יהיה אפשר להשתמש בסכום זה למטרהאחרת (כגון: נסיעה לחוץ לארץ חתונה לבן הרחבת דירה מן המטרה שהוא יועד לה במקור- לאמצעי קיום עד למציאת עבודה אחרת.

סכום דומה ישלם העוסק העצמאי לקרן פנסיה.

ב. קרן השתלמות

לפי סעיף 17 (5א) לפקודת מס הכנסה מותר לעצמאי לנכות 4.5% לתשלוםלקרן השתלמות מעבר ל2.5% מהכנסתו עד 202,000 ש"ח בשנת המס 2002.

כדי לזכות במירב ההטבות יש להפקיד 7% מההכנסה מעסק עד 202,000 ש"ח- 14,140 ש"ח, מהם יינתן ניכוי (עד 4.5%- מ202,000- ש"ח) שהם 9,090 ש"ח.

לשכירים - לקרן ההשתלמות, ניתן למעסיק לשלם עד 7.5%- מהמשכורת, עדלתקרת הכנסה של 15,400 ש"ח לחודש בשנת 2001. (טרם נקבעה תקרה לשנת 2002), וזאתבתנאי שהעובד ישלם לקרן ההשתלמות עד 2.5%- מהמשכורת הקובעת.

כל הסכומים בקרן ההשתלמות לרבות ריבית הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, ניתנים למשיכה ללא מס עפ"י סעיף 9 (16א)(א) לפקודה. התנאי לקבלת הפטור הוא אם חלפו6 שנים ממועד התשלום הראשון או פחות בתנאים מסוימים.

מוצע, להעביר את כל הסכומים שיחסכו לקרן הפנסיה, ולא לנהוג בהםכחיסכון לזמן קצר.

ג. אבטלה

כיום מנהל המוסד לביטוח לאומי ענף ''אבטלה", הממומן מההפרשות שלהעובד והמעביד. דמי אבטלה משולמים למובטלים. חלק מהעובדים עיסוקם הוא, בעצם, "אבטלה" (לעתים, הם מועסקים גם בעבודה אחרת ללא דיווח; וכך, דמי האבטלה בצירוףההכנסה הבלתי מדווחת עולים על ההכנסה ממקום העבודה אשר מציע שירות התעסוקה). יהיהאפשרי להשתמש לצורכי הפנסיה בסכומים שייחסכו, אם יועברו ההפרשות לדמי אבטלה אל קרןהפנסיה - וממנה ימשכו המובטלים את דמי האבטלה. עובד, היודע כי דמי האבטלה משולמים, בעצם, מתוך הקרן שלו - יתאמץ יותר, כדי למצוא, ולקבל, עבודה מוצעת.

סכום דומה ישלם העוסק העצמאי לקרן פנסיה.

ההפרש בין הסכומים המופרשים לדמי אבטלה לבין הסכומים שנוצלו לדמיאבטלה יצטבר בקרן הפנסיה.

ד. חופשה שנתית

לזכות העובד החדש במקום העבודה החדש שלו, זוקפים 14 ימי חופשהשנתית. לעומתו - לזכות עובד ותיק במקום העבודה זוקפים 28 ימי חופשה שנתית. יותרצודק ומועיל יהיה לשלם בעבור העוסק (השכיר או העצמאי) לקרן פנסיה כל חודש, חלק יחסימן השווי של 28 ימי החופשה השנתית.

לכשיצא העוסק לחופשה, הוא יקבל תשלום מחשבונו בקרן (חובה עליו, כדי להחליף כוח ולהתרענן, ליטול לפחות 14 ימי חופשה בשנה; כלל זה טוב, בעיקר, לעצמאיים הממעטים לצאת בחופשה).

ההפרש בין הסכומים המופרשים לחופשה לבין הסכומים שנוצלו לחופשהיצטבר בקרן הפנסיה.

ה. דמי הבראה

דמי ההבראה מחושבים ומשולמים, גם כן, על בסיס הוותק של העובד. החוק וההסכם הקיבוצי מפלים לרעה עובד חדש ללא כל יחס לגילו.

יותר צודק ומועיל יהיה לשלם כל חודש לקרן הפנסיה בעבור העוסק(השכיר או העצמאי) חלק יחסי משוויהמספר המרבי של ימי ההבראה השנתית שנהוג לשלםלעובד שכיר; וכשיצא העוסק להבראה, הוא יקבל תשלום מחשבונו בקרן (חובה עליו, כדילהחליף כוח ולהתרענן, ליטול לפחות 4 ימי הבראה בשנה; כלל זה טוב, בעיקר, לעצמאייםהממעטים לצאת להבראה).

ההפרש בין הסכומים המופרשים להבראה לבין הסכומים שנוצלו להבראהיצטבר בקרן הפנסיה.

ו. דמי מחלה

עובד מקבל תשלום "דמי מחלה", אם הוא מביא אישור מרופא על מחלתו. לדעתי, יש לשלם בעבור כל העובדים, כל חודש, לקרן בעבור "דמי מחלה"; וזאת - גם אםהעובד אינו חולה.

כאשר העובד יחלה - הוא ימשוך, כהבנתו האישית, מ"דמי המחלה" שבקרןבגבולות שיותרו. הוא לא יזדקק ללכת אל הרופא, כדי להצטייד אצלו ב"אישור מחלה". המשיכה מהחשבון האישי תצמצם את מספר ימי המחלה ותאפשר עבודה רציפה.

סכום דומה ישלם העוסק העצמאי לקרן פנסיה; וכאשר הוא יחלה - הואיקבל "דמי מחלה" מהקרן.

יתרת סכום "דמי המחלה", שלא תנוצל לתשלום "דמי מחלה", תצטרף לקרןהפנסיה.

ז. שכר מינימום

גמלאי, המבקש לעבוד משיקולים שלו (הוא רוצה שיהיה לו מקום ללכתאליו כל בוקר, או הוא רוצה לתרום לחברה, וכו') בשכר הנמוך משכר מינימום- אין כיום רשות להעסיקו בתנאים שלא בהתאם לחוק.

יש לאפשר לגמלאי לעבוד בכל מחיר, כדי שיהיה לו מקום ללכת אליו, וכדי שתהיה לו הרגשה של שווי אישי, וכן מקום למען הכנסה נוספת להעלאת רמת מחייתו. כל אלה מציבים לפניו מטרה כדי להשיגה. הכנסה זו צריכה להיות פטורה מכלמס.

ח. קופות גמל

חלק מן הנישומים מפקידים סכומים בקופות גמל. קופות הגמל מקבלותדמי ניהול. האוצר מפחית את המס ממי שמפריש מכספו לקופת הגמל ומפקיד בה; ולאחר פרקזמן קצר הוא מושך את הסכומים שהפקיד. פרק זמן קצר זה הוא: עד שש שנים - בקרןהשתלמות.

השכירים יכולים למשוך את כספי התגמולים שהצטברו בקופת תגמולים, שישה חודשים לאחר שעזבו את מקום עבודתם, בתנאי שבמקום עבודתם החדש אין מפרישיםבעבורם לקופת תגמולים.

עצמאיים, המפקידים בחיסכון בקופת גמל, אינם יכולים למשוך את כספם, שהפקידו בקופת הגמל, לפני תום 15 שנים מן היום, שבו הפקידו בה את הסכום הראשוןשלהם. כאן אפשר לנקוט "תעלול" בחיסכון לטובת החוסך: במשך כ13- שנים העמית מפקידסכומים קטנים לשמירת הוותק; זמן קצר לפני תום תקופת 15 השנים מפקידים בקופת הגמל אתהסכום המותר להפקדה, ואף סכום אחרון זה מקבל את "ותק החיסכון" המלא. כלומר: כאילוהיה מופקד בקופת הגמל 15 שנים תמימות.

במקום לשחרר כספים אלה - יש לצרפם לקרן פנסיה.

ט. מימוש דירת הגמלאי

כיום - משום שאין הגמלאי יודע מה ילד יום, הוא צריך להשאיר כספים, כדי שיהיו זמינים לו לשימוש בימי סגריר, שמא אלה יתרחשו. לפיכך אסור לגמלאי להשתמשבכל המקורות שחסך. בין הנכסים שהוא שומר לעצמו (למעט אם הוא עובר לבית אבות) נמצאיםנכסי מקרקעין שהוא אינו יכול "לאכול". יש אפשרות להעביר נכסים אלה לקרן פנסיה עלתקן של מכירה עתידית.

הדירה הנמצאת בבעלות הגמלאי, שתמורתה נזקפת לזכותו בקרן הפנסיה, מעלה את הסכומים הנרשמים לזכות הגמלאי בקרן; זו, בעצם, "המשכנתא ההפוכה", המאפשרתלגמלאי לקבל פנסיה, הגבוהה מהפנסיה, שאינה מביאה בחשבון את עניין הדירה שלהגמלאי.

דוגמה: אדם בן 65, שתוחלת חייו מגיל זה מוערכת ב20- שנה, הרוצהלחיות ברווחה נוספת, ושיש לו דירה ששווייה 240 אלף דולר - יוכל להגדיל את הפנסיהשלו ב1,000- דולר לחודש למשך 240 חודשים - שווי הדירה (בלי להתחשב בריבית, ובמסירההמאוחרת של הדירה).

רעיון זה מתאים בייחוד לאנשים שאין להם יורשים, שיוכלו לתמוך בהםלעת זקנתם, או שאין להם שום עניין להעביר את רכושם לאחרים. הרעיון מתאים גם למי שישלו ילדים שאינם רוצים, או שאינם יכולים, לממן להורים תוספת לרמת המחיה שהם מצוייםבה בהווה.

להורה, הרוצה להוריש לילדיו חלק מהמקרקעין, תהיה אפשרות לערוךהסכם על חלק מהמקרקעין. לפי ההסכם שייערך עם הגמלאי, נשארים המקרקעין בחזקתו כל ימיחייו, והוא אינו חייב להחזיר את הכספים שקיבל, מכל סיבה שהיא. הקרן, אשר תעסוק בכך, תשקיע גם בנדל"ן.

הרעיון המוצע יאפשר לגמלאי להמשיך להתגורר בדירתו, להשכירה אולשכור דירה אחרת כרצונו, ובכלל זה לעבור לבית אבות; וגםלקבל הכנסה חודשית, שתבטיח את זקנתו בכבוד לכל ימי חייו הנותרים.

ריכוז שיעורי המקסימום, באחוזים, להפרשותלמטרות השונות לקרןפנסיה

המטרה להפרשה

מקסימום קיים

מקסימום מוצע

עובד

מעביד

עצמאי

עובד

מעביד

עצמאי

פיצוי פרישה

 

8.33

 

 

8.33

8.33

קרן השתלמות

2.5

7.5

7

2.5

7.50

10.00

אבטלה

0.15

0.04

 

0.15

0.04

0.19

חופשה שנתית

 

8.33

 

 

8.33

8.33

דמי הבראה (משוער)

 

2.00

 

 

2.00

2.00

דמי מחלה

 

8.33

 

 

8.33

8.33

קופת גמל

5.00

5.00

12.00

5.00

5.00

10.00

סך הכול

7.65

39.53

19.00

7.65

39.53

47.18

הואיל והסכומים המוצעים עולים על הסכומים הנהוגים כיום, יש אפשרותלמעסיקים להמשיך לשלם לפי ההצעה את סך כל התשלום כפי שהוא משולם כיום, תוך כדיחלוקה שונה בין התשלומים לקרן הפנסיה לבין השכר ברוטו שיקטן.

אפשרות אחרת היא הקטנת ההפרשות; ומזאת - יקטנו גם סכומי החיסכוןלפנסיה.

אם ישוו את מיסוי העצמאי למיסוי השכיר, ואם יתנו לעוסק את האפשרותלבחור את הקרן שפעולותיה ושביצועיה יהיו שקופות; ולעבור מהקרן כאשר ביצועיה נמוכיםמשל ביצועי הקרנות האחרות, יש לתוכנית סיכוי להתקבל באהדה, משום שכל אחד יפיק תועלתממנה, כמפורט להלן.

המעסיק- ידע שלאחר התשלומים לעובד ולקרן ולאחר תשלומי המסיםאין לו שום התחייבות בגין העובד השכיר.

העובד השכיר-יצבור סכומים נאותים לפנסיה, והוא יוכל לעבורממעסיק למעסיק בלי שפיצויי הפיטורים ימנעו זאת.

מאידך, ישמור העובד היטב על מקום עבודתו, משום שאם יעזוב את מקוםעבודתו, אין הוא יודע אם ייקלט היטב במקום עבודה חדש; והוא יודע, כי אם לא יעבוד, הוא יצטרך לממן את הוצאותיו ממקורותיו החופשיים או מקרן הפנסיה שלו.

העצמאי- יצבור, גם הוא, סכומים לפנסיה; וכן יהיו לו קרנותלמטרות המצוינות לעיל.

על המחוקק לתת את הדעת למימוש רעיונות אלה ולקבוע, בחקיקה, כלליםלהפעלת התוכנית לפנסיה ממלכתית במסגרת חדשה. מסגרת זו תדון באלה: ברישוי הקרנותובאופן ניהול, באופן התשלום לקרן, במסמכים ובהוכחות שיש להמציא לקרן כדי לקבלגמולים, בשינויים בחוקי העבודה, בשינויים בחוק המקרקעין, בחישובים אקטואריים, במיסוי ההכנסות, בהגנה על זכויות נכסי העמיתים בקרנות; וכן בנושאים אחרים, הכרוכיםביישום הרעיונות.

התוכנית תוזן, כאמור, מאמצעים כספיים שיופנו אליה, מהתייעלותהעבודה ומנכסי הגמלאי.

התוכנית תאפשר לגמלאי שלא להיות נטל כלכלי על משפחתו ועל החברה; ובכך תתקבל תפילתנו-תחנונו, כנאמר בתפילה מתפילות יום כיפור: "אל תשליכנו לעת זקנהככלות כוחנו אל תעזבנו".

 

פנסיה וחיים

צור קשר


למה ייעוץ פנסיוני

.

התזרים לוחץ?

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל