לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ו-2006

כ"ז בתמוז התשס"ו
23 ביולי 2006
שה. 2006-10250
 
 
הנדון: תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ו-2006 -דברי הסבר - טיוטה
 
להלן דברי הסבר לנוסח מוצע לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), לעניין העברת כספים בין קופות גמל[1], מכוח סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005:
 
1. תקנה 1 - הגדרות
ההגדרות מתייחסות, בין היתר, לנושאים הבאים: המועדים הרלוונטיים להעברה (הן להעברת הכספים והן להעברת האחריות הביטוחית), אופן חישוב הסכומים המועברים, מעמד העמית בקופה המעבירה (פעיל/לא פעיל) וסוגי הקופות.
 
מובאים להלן הסברים להגדרות נבחרות:  
1.1.    המועד הקובע- מועד העברת האחריות הביטוחית מהקופה המעבירה לקופה המקבלת. לצורך קביעת המועד הקובע ישנה הבחנה בין עמית פעיל לעמית שאינו פעיל. המועד הקובע לעמית פעיל (לרבות עמית המשלם עלות כיסוי ביטוחי בלבד) הוא מועד ההפקדה הראשון לקופה המקבלת, ואילו המועד הקובע לעמית שאינו פעיל הוא מועד קבלת הבקשה להעברת כספים בקופה המקבלת.
1.2.    יתרה צבורה - סך החיסכון של העמית בקופה המעבירה, נכון ליום העסקים שקדם למועד ההעברה. לחיסכון המועבר מקרן פנסיה יש להוסיף את התשואה הדמוגרפית (חיובית או שלילית) ואת שיעור העודף או הגירעון האקטוארי. מחסכון במסגרת פוליסת ביטוח רשאית חברת הביטוח לנכות את קנס המשיכה במידה וקיים כזה בתנאי הפוליסה. קנס המשיכה במקרה זה יהיה קנס המשיכה שנקבע בפוליסה בשל החלפת מקום עבודה. לגבי קרן פנסיה ותיקה, היתרה הצבורה של העמית בקרן לעניין העברת כספים תהיה ערך הפדיון המחושב בהתאם לתקנון הקרן.
1.3.    כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות/נכות - ככיסוי ביטוחי לסיכוני מוות או נכות בקופת גמל ייחשב גם כיסוי הנרכש ליד החיסכון הפנסיוני בקופה אם הוא נובע מעסקת ביטוח שנעשתה אגב ההצטרפות לקופה או החברות בה. זאת אף אם החיסכון והכיסויים הביטוחיים נרכשו במסגרת תוכניות שונות או שנרכשו אצל מספר גופים מנהלים או שהכיסוי הביטוחי נרכש שלא במועד ההצטרפות לקופה. 
1.4.    מועד ההעברה- המועד שבו הועבר בפועל סכום החיסכון, על פי בקשת העמית, לקופה המקבלת.
 
 
 
 
 
2. תקנה 2 - העברת כספים לקופת גמל לקצבה
2.1.      תקנה 2(א) - התקנה מאפשרת לעמיתים להעביר כספים בין כל סוגי קופות הגמל לקצבה וכן מקופות גמל הוניות (קופת תגמולים, קופת פיצויים וקרן השתלמות) לקופות גמל לקצבה. בכך מבוטלות למעשה כל המגבלות הרגולטוריות שחלו על העברת כספים בין קופות, למעט העברת כספים מקופת גמל לקצבה לקופת גמל הונית.
2.2.      תקנה 2(ב) - העברת כספים בגין עמית תיעשה לחשבון אישי על שמו בקופה המקבלת.  ותק (לצורכי מס) בקופה המקבלת ייקבע בהתאם לוותק בקופה המעבירה.
2.3.      תקנה 2(ג) - כדי למנוע עקיפה של תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה מקיפה (הזכאית לאגרות חוב מיועדות), תיעשה העברת כספי החיסכון כאמור בכפוף לתקרת ההפקדה החודשית לאותה קרן (תקרת פעמיים השכר הממוצע במשק), שהייתה חלה על העמית אילו היה מצטרף לקרן פנסיה מסוג זה מלכתחילה.
 
3. תקנה 3 -העברת כספים לקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה
העברת כספים בין קופות גמל הוניות מותרת לגבי קופות גמל לאותה מטרה, וכן מותרות העברות הכספים הבאות: מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, מקופה מרכזית לדמי מחלה לקופה מרכזית לפיצויים ומקופה אישית לפיצויים לקופת גמל לתגמולים. העברת כספים בגין עמית תיעשה לחשבון אישי על שמו בקופה המקבלת. ותק (לצורכי מס) בקופה המקבלת ייקבע בהתאם לוותק בקופה המעבירה. מעמדו של העמית בקופה המקבלת (סוג העמית) יהיה תמיד כמעמדו בקופה המעבירה, ואולם כלל זה לא יחול על העברה מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל לתגמולים או בהעברה אחרת שאישר הממונה.
 
4.       תקנה 4 -סייג להעברה
בתקנה מפורטים המקרים שבהם לא ניתן לבצע העברת כספים: קבלת תשלומי פנסיית זקנה מהקופה, הגשת בקשה או זכאות לקבלת פנסיית נכות וכן בקשה להעברת כספים לקופת גמל סגורה. בנוסף לא ניתן להעביר כספים שקיים לגביהם עיקול או שיעבוד.
  
5.       תקנה 5 -בקשת העברה
בתקנה מוסדר הליך הגשת בקשה להעברת כספים, לפיו נדרשת הקופה המקבלת להגיש לחתימת העמית טופס בקשה להעברה רק לאחר שבחנה את זכאותו להעברת כספים ולהצטרפות לקופה ווידאה כי אין מניעה לכך על פי הוראות הדין וכללי ההצטרפות של הקופה. תהליך הגשת בקשה בהתאם לסדר הפעולות כאמור, נועד להבטיח כי לא ייווצר מצב בו העמית יחתום על טופס הבקשה לפני שבקשתו אושרה לפרטיה על ידי הקופה, שכן אז הוא עשוי להישאר ללא כיסוי ביטוחי לאחר המועד הקובע.
אם הקופה המקבלת מעוניינת לקבוע תנאים וסייגים לעניין הכיסוי הביטוחי, עליה לפרטם בטופס הבקשה להעברה לפני מסירתו לעמית (אין להסתפק, למשל, באמירה כי ההצטרפות כפופה לחיתום רפואי).
הקופה המקבלת יכולה לבטל אישור שניתן על ידה לעמית רק בגין אי עמידה בהוראות תקנה 4, ובמקרה זה נדרשת הקופה המקבלת להחזיר את ההפקדות השוטפות בגין העמית, אם היו, לקופה המעבירה בתוך 10 ימים.
 
6.       תקנה 6 -אישור בקשת העברה
על הגוף המנהל של הקופה המקבלת לאשר את בקשת ההעברה באחד משני נוסחים: נוסח אחד מיועד לעמית בקופת גמל אישית (עמית-שכיר, עמית-עצמאי או עמית-שיתופי) והנוסח השני מיועד לעמית בקופת גמל מרכזית (עמית-מעביד).
 
7.       תקנה 7 -ביטול אישור בקשת העברה
תקנה 7(ב) - תוקפו של אישור בקשת העברה יפקע, לגבי עמית פעיל, אם לא תתקבל בגינו הפקדה לקופה המקבלת במשך 150 יום ממועד קבלת טופס הבקשה, אלא אם כן הודיע העמית לקופה המקבלת שאין בכוונתו לבצע הפקדות שוטפות לקופה במהלך תקופה זו. במקרה זה המועד הקובע עבורו יהיה כשל עמית לא פעיל, משמע, מועד קבלת הבקשה.  
 
8.       תקנה 8 -מועדי העברה והסכום המועבר
מטרת התקנה לקבוע טווחי זמן מוגדרים לביצוע העברת הכספים - ככלל, העברת כספים לקופה המקבלת תיעשה בתוך 10 ימים מיום שהוגשה בקשת ההעברה לקופה המעבירה.
 
9.       תקנה 9 -איחור בהעברה
אם הגוף המנהל של הקופה המעבירה יאחר בהעברת הכספים לקופה המקבלת, הוא יידרש לשלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת ריבית פיגורים, מתוך דמי הניהול שהוא גובה, ולא מכספי הקופה. תשלום ריבית הפיגורים ייעשה בנוסף לזקיפת תשואת הקופה לחשבון  העמית בשל תקופת הפיגור.
הגוף המנהל של הקופה המקבלת יעביר לזכות העמית את ההפרש בין התשואה שהשיגה הקופה המקבלת בתקופת הפיגור לתשואה שזקפה לחשבונו הקופה המעבירה בגין אותה תקופה; היתרה, אם קיימת, תישאר בידי הגוף המנהל (אם התשואה שהשיגה הקופה המקבלת גבוהה מהתשואה שהשיגה הקופה המעבירה, יעביר הגוף המנהל של הקופה המקבלת את הפרש התשואות לעמית, ואם התשואה שהשיגה הקופה המקבלת נמוכה מזו שהשיגה הקופה המעבירה, הגוף המנהל של הקופה המקבלת לא יידרש לזקוף תשואה נוספת לעמית).
מטרת הוראה זו לוודא שהעמית עצמו לא יינזק מהאיחור בהעברת הכספים, וכן לתמרץ את הגוף המנהל של הקופה המעבירה להעביר את הכספים במועד ואת הגוף המנהל של הקופה המקבלת לדאוג לקבלת הפרשי התשואה עבור העמית.
הוראות אלה יחולו גם על איחור בהחזרת כספים מהקופה המקבלת לקופה המעבירה, בגין תשלומים שוטפים של עמית שביקש לבצע העברת כספים אך האישור שניתן לבקשתו בוטל (כאמור בתקנה 7(ג)).
 
10.   תקנה 11 -העברת אחריות ביטוחית
האחריות הביטוחית לגבי עמית פעיל עוברת עם ההפקדה הראשונה לקופה המקבלת, ולגבי עמית שאינו פעיל במועד קבלת טופס הבקשה בגוף המנהל של הקופה המקבלת. הקופה המעבירה תשלם את תגמולי הביטוח בגין מקרי ביטוח (נכות או מוות), המכוסים על ידה, שאירעו לפני ההפקדה החדשה או מועד קבלת טופס הבקשה, לפי העניין. הקופה המקבלת תשלם את תגמולי הביטוח בגין מקרי ביטוח, המכוסים על ידה, שאירעו לאחר המועד הקובע.
 
תקנה 11(ג) - במקרה בו לאחר מועד העברת האחריות הביטוחית לחברה המקבלת ניכה הגוף המנהל של הקופה המעבירה מחשבונו של העמית את עלות הכיסוי הביטוחי, על הגוף המנהל להחזיר לחשבונו של העמית את הניכוי האמור בתוספת התשואה שהושגה על ידי הקופה המעבירה באותה תקופה.
 
11.   תקנה 12 -מועד הפקדות ומשיכות לצורך קביעת הכיסוי הביטוחי
במקרה בו הקופה המקבלת נוהגת להתחשב בגיל העמית במועדי הפקדות ומשיכות כספים, לעניין קביעת גובה הכיסוי הביטוחי לנכות או שאירים (כדוגמת קרן פנסיה חדשה המתחשבת בגיל העמית במועד ההפקדה) אזי, הקופה המקבלת תקבע את הכיסויים הביטוחיים של העמית בהתאם לפרופיל ההפקדות והמשיכות של העמית ביחס לגילו, כאילו בוצעו הפקדות ומשיכות אלה בקופה המקבלת במועדים בהם בוצעו בקופה המעבירה.
 
12.   תקנה 13 -תקופת אכשרה לגבי עמית פעיל
ותק שצבר עמית בקופה מעבירה לעניין החלת כיסוי ביטוחי למקרה נכות או מוות גם על מחלות שהיו לעמית לפני הצטרפותו לקופה (כלומר תקופת אכשרה) יישמר גם בעקבות המעבר לקופה המקבלת. אולם במקרים בהם הכיסוי הביטוחי גדל בלמעלה מ-10% במעבר מהקופה המעבירה למקבלת, כל גידול בכיסוי שמעבר לאותם 10% לא ייחשב לגביו הוותק שנצבר בקופה המעבירה ומניין שנות הוותק לגבי חלק זה בלבד יחל מחדש. קופת ביטוח המעוניינת בכך רשאית להיטיב עם העמית, ולהתחשב בוותק גם כאשר כתוצאה מהמעבר גדל הכיסוי הביטוחי בלמעלה מ- 10%.
 
13.   תקנה 14 -איחוד ופיצול חשבונות
איחוד חשבונות- עמית רשאי להעביר כספים מחשבונו בקופת גמל אחת שברשותו לחשבון בקופת גמל אחרת שברשותו, אם הוותק (לענין מס) בקופה המקבלת נמוך מזה שבקופה המעבירה. הוותק לגבי סך הכספים בקופה שאליה הועברו הכספים (לענין המס) יהיה על פי הוותק (הנמוך יותר) בקופה המקבלת.
פיצול חשבונות- עמית רשאי לפצל חשבון בקופת גמל באמצעות העברת חלק מהכספים לקופת גמל אחרת, ואולם רק הכספים שנשארו בקופה המעבירה יישמרו על הוותק (לענין המס) ואילו הכספים שהועברו לקופה החדשה יועברו ללא ותק ויראו אותם כאילו הופקדו לראשונה במועד ההעברה.
פיצול ואיחוד- במקרה של העברה חלקית של כספים מחשבון קיים בקופה אחת לחשבון קיים בקופה אחרת, יחולו שתי המגבלות כאמור לעיל - הוותק בקופה המקבלת חייב להיות נמוך מזה שבקופה המעבירה, הכספים שיועברו יקבלו את הותק (הנמוך יותר) של הקופה המקבלת והותק של הכספים שנותרו בקופה המעבירה לא ישתנה.
האמור לעיל, לעניין קביעת הוותק, אינו רלוונטי לעניין איחוד ופיצול קופות גמל לקצבה, קופות גמל לפיצויים וקופות גמל לדמי מחלה ועל כן המגבלות לענין איחוד ופיצול הקבועות בתקנה לא יחולו לגבי קופות אלה.
 
14.   תקנה 15 -הלוואות
במקרה בו העמית לקח הלוואה מהקופה המעבירה שביום הגשת בקשת ההעברה טרם נפרעה במלואה, יהיה עליו לצרף לבקשת העברת הכספים לקופה החדשה בטוחה להחזר ההלוואה בדמות ערבות בנקאית, המחאה בנקאית, ערבות של מבטח או התחייבות של החברה המנהלת של הקופה החדשה. הקופה המעבירה לא תוכל למנוע את ההעברה אם צירף בטוחה כאמור ולא תוכל לדרוש את פירעון ההלוואה בשל ביצוע ההעברה או לנכות את יתרת החוב הנובע מההלוואה מיתרת הכספים המועברים.
 
15.   תקנה 17 -תיקון תקנות מס הכנסה
15.1. תקנה 17(א)-בתקנה 14 לתקנות הוסדרו הכללים לאיחוד או לפיצול חשבונות של עמית בין קופות גמל שונות, ולכן איסור זה נמחק מתקנה 36 לתקנות מס הכנסה. האיסור על איחוד או פיצול כספים בין חשבונות שמנהל עמית באותה קופה נותר בעינו.
15.2. תקנה 17(ב) - הסכומים שקופה מעבירה צריכה לשלם לקופה מקבלת בשל איחור בהעברת כספים מוסדרים בתקנה 9 לתקנות אלה, ולפיכך לא נדרשת בתקנה 41יז1 לתקנות מס הכנסה ההתייחסות לעניין העברת כספים.
15.3. תקנה 17(ג) -תיקונים הנובעים מביטול היותו של המעביד בעל פוליסה.  
 
16.   תקנה 18 -ביטול תקנות
התקנות החדשות מחליפות את כל תקנות מס הכנסה אשר הגדירו את התנאים להעברת כספים או העברת זכויות בין קופות גמל.
כמו כן, בוטלה תקנה 44(א), אשר קבעה כי המעביד יירשם כבעל פוליסת הביטוח של עמית-שכיר.   
 
 
                                                                                             
 

 


[1]המונח קופות גמל מתייחס לכלל קופות גמל על סוגיהן השונים, לרבות קרנות פנסיה ותכניות לביטוח חיים.

 

פנסיה וחיים

צור קשר


למה ייעוץ פנסיוני

.

התזרים לוחץ?

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל